Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
  • Domov
  • Informácie pri úmrtí

Informácie pri úmrtí

Úsek starostlivosti o zosnulých

Patologicko-anatomické oddelenie zabezpečuje úsekom starostlivosti o zosnulého služby, ktoré majú pomôcť v ťažkých chvíľach pozostalým. Ide o obdobie trvajúce od smrti pacienta po jeho pochovanie. V súčasnosti sa na opatere zosnulého v súvislosti s pohrebom podieľajú dva subjekty.

Jedným subjektom je nemocnica, ktorá:

  • sa stará o dočasné uloženie zosnulého do chladiaceho boxu,
  • zabezpečuje formálne úkony bezpodmienečne nutné k pohrebu,
  • zabezpečuje opateru a prípravu zosnulého k pohrebu.
KONTAKT (7.00 - 14.00 hod.)

Patologicko-anatomické oddelenie
(34) 69 69 139, -248

Druhým subjektom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý vstupuje do veci úmrtia formou rozhodovania prostredníctvom obhliadajúcich lekárov, ktorí vykonávajú obhliadku zosnulého a stanovujú príčinu smrti. Na základe obhliadky vystavujú List o obhliadke mŕveho. 

V kompetencii oddelenia nie je rozhodovanie o výkone pitvy. Pitvy sa vykonávajú na patologicko-anatomickom pracovisku ÚDZS a UN Bratislava Petržalka na Antolskej.

Nasledujúce informácie sú venovené pozostalým alebo osobám zabezpečujúcim pohreb zosnulého. 

 

OBHLIADKA TELA ZOSNULÉHO

Najskôr sú príbuzní a rodina informovaní nemocnicou o úmrtí ich príbuzného.

OBHLIADKA TELA MŔTVEHO

V priebehu dvoch hodín po konštatovaní smrti ošetrujúcim lekárom, ešte počas prípravy zosnulého na prevoz do chladiaceho boxu nemocnice, zabezpečí sa privolanie ohliadajúceho lekára, ktorý po obhliadke mŕtveho vystavuje Listy o prehladke mŕtveho. Ide o oficiálny dokument potrebný k administratívnemu zabezpečeniu pohrebu, na ktorom obhliadajúci lekár zaznamená ďaľší postup, ktorým je jedna z dvoch možností:

  • rozhodnutie o pohrebe v zákonnej lehote,
  • rozhodnutie o vykonaní pitvy.

Ide o rozhodnutie obhliadajúceho lekára, ktoré je nemenné. Zosnulý sa prevezie do chladiaceho boxu na oddelení a v riadnej pracovnej dobe sa realizuje rozhodnutie ohliadajúceho lekára o prevoze na pitvu.

ROZHODNUTIE O PITVE

V prípade, že bolo rozhodnuté vykonať pitvu, oddelenie spolupracuje s pohrebnou službou zazmluvnennou ÚDZS podľa rozhodnutia o nariadení prevozu na pitvu. Ak bola nariadená pitva, tak nemocnica pri oznámení úmrtia rodine oznamuje automaticky aj nariadenie o pitve. Pitvy sa vykonávajú na Pracovisku patologickej anatómie alebo na Pracovisku súdneho lekárstva v Bratislave, Antolská 11 (Petržalka). Po pitve je zosnulý privezený naspäť do nemocnice a pripravený k pohrebu. 

ROZHODNUTIE O POHREBE V ZÁKONNEJ LEHOTE

V prípade, že bolo rozhodnuté o pohrebe v zákonnej lehote (bez pitvy), môžu pozostalí začať okamžite zariaďovať pohreb. 

 

FORMÁLNE ÚKONY NUTNÉ K POHREBU

OSOBNÉ VECI ZOSNULÉHO

Najskôr pozostalí prevezmú osobné veci po zosnulom na oddelení, kde nastalo úmrtie.

DOKLADY TOTOŽNOSTI ZOSNULÉHO

Pre pochovanie zosnulého je najdôležitejšie, aby si príbuzní zabezpečili občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. 

NÁVŠTEVA PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO ODDELENIA

S občianskym preukazom (cestovným pasom) potom pozostalí navštívia  patologicko-anatomické oddelenie, kam prinesú občiansky preukaz (prípadne cestovný pas) a oblečenie pre zosnulého. Pozostalí si so sanitárom oddelenia dohodnú všetky potrebné náležitosti o úprave zosnulého a jeho uložení do truhly.
Tu uhradia poplatok za chladenie a ostatné poplatky za objednané služby spojené s úpravou zosnulého podľa platného cenníka

POHREBNÁ SLUŽBA

Pozostalí si vyberú pohrebnú službu, ktorej môžu vystaviť plnú moc k vybaveniu matriky a plnú moc k zabezpečeniu prevozu k pohrebu. Bez plnej moci patologicko-anatomické oddelenie zosnulého pohrebnej službe nevydá. 

LISTY O PREHLIADKE

Listy o prehliadke boli  vystavené ohliadajúcim lekárom  a príjaté na oddelenie spolu s telom zosnulého. Patologicko-anatomické oddelenie vydáva listy o prehliadke osobe oprávnenej k vybaveniu pohrebu, teda aj pohrebnej službe vybavujúcej pohreb. Ide o dôležitý právny dokument, ktorý je požadovaný na matrike. 

MATRIČNÝ ÚRAD

K vybaveniu matriky je treba doklad totožnosti zosnulého (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a List o prehliadke. Vybavenie matriky znamená zaznamenanie úmrtia na príslušnej matrike, overenie Listov o prehliadke matrikou, pričom matrika si ponechá dva exempláre a tretí vydá pohrebnej službe, ktorá na základe listu o prehliadke fakturuje úkony k pohrebu. Ak matriku vybavuje priamo pozostalý, matrika mu vydá overený jeden List o prehliadke, ktorý je potrebné odovzdať pohrebnej službe. Matrika po určitej dobe vydá obstarávateľovi pohrebu Úmrtný list. Úmrtný list je jediný dokument pre pozostalých o úmrtí ich príbuzného, ktorý sa použije pri vybavení dedičského konania alebo iných potrebných úkonoch. Je dôležité nezamieňať si List o prehliadke mŕtveho s Úmrtným listom. 

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ MATRIČNÉHO ÚRADU

Podľa príslušných zákonných ustanovení miesto úmrtia je aj miestom pre vybavenie matriky (nie podľa bydliska). 
To znamená, že pohreb zosnulého vo FNsP Skalica sa bez ohľadu na bydlisko zosnulého vybavuje na Matričnom úrade v Skalici. 

 

ZÁKONNÉ LEHOTY

VYKONANIE POHREBU

Zákonnou lehotou k vykonaniu pohrebu v prípade, že nebola vykonaná pitva je 48-96 hodín. Prakticky to znamená, že zosnulý, ktorý nebol pitvaný, môže byť najskôr pochovaný po dvoch dňoch od úmrtia a najneskôr do štyroch dní od úmrtia. Vo výnimočných prípadoch (napr. rodina v zahraničí) je možné dobu pohrebu primerane posunúť.

V prípade, že bola u zosnulého vykonaná pitva, je možné pohreb vykonať aj do 48 hodín od úmrtia, ale najneskôr do štyroch dní.

V prípade vykonania pohrebu v zahraničí platia osobitné predpisy a zákonné nariadenia.

 

 

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

31.12.2018 : Z technických príčin neposkytujeme službu "Pripojenie na internet". Oznam platí na bližšie neurčenú dobu.


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. M. DRAGÚNOVÁ)

29.01.2018 - 31.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. M. MASKALÍK)

15.01.2018 - 27.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.