Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

O nemocnici

Všeobecne

Skalická nemocnica začala písať svoju históriu v roku 1941, keď bol položený základný kameň nemocnice. Skutočná nemocničná liečba sa však začala o tri roky neskôr počas vojny, keď bola bombardovaná Bratislava.

Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica bola založená spísaním notárskej zápisnice dňa 16.júla 2008 a svoju činnosť začala dňom 1.1.2009.

1. júla 2011 spoločnosť zmenila obchodné meno na Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Nemocnica má zavedený a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy  STN EN ISO 9001:2009/ ISO 9001:2008. Pri svojej činnosti uplatňuje nasledovnú politiku kvality:

POLITIKA KVALITY

Vedenie nemocnice stanovuje politiku kvality, vyjadrujúcu celkové zámery a smer pôsobenia v oblasti systému manažérstva kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti:

 „Poslaním Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. je poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť nemocnicu podľa predstáv našich klientov. Usilujeme o dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov pri udržateľnej ekonomickej stabilite  s prihliadnutím na trvalé znižovanie environmentálnej záťaže."

Pre dosiahnutie vyššie uvedeného uplatňujeme pri svojej práci nasledovné princípy:

Zameranie na pacienta

V centre našej pozornosti je pacient ako klient. Pristupujeme k nemu slušne, ústretovo, dôstojne a rešpektujeme jeho individualitu, poskytujeme mu dostatok zrozumiteľných informácií o vyšetreniach, liečbe a vývoji jeho zdravotného stavu. Zároveň od pacienta očakávame prebratie zodpovednosti za svoje zdravie, dodržiavanie liečebného režimu a pokynov ošetrujúceho personálu v snahe zlepšiť jeho zdravotný stav.

Zameranie na procesný prístup a rozvoj systému manažérstva kvality

Vybudovaním systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 prijímame zodpovednosť trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality, kvalitu poskytovaných služieb a plnenie legislatívnych požiadaviek, ktoré povedú k dobrým vzájomným vzťahom jednotlivých zainteresovaných strán. Všetky procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich služieb sú riadené, dokumentované, kontrolované a hodnotené.                                                                          

Zameranie na liečebný a ošetrovateľský proces

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavame legislatívu, záväzné požiadavky a doporučené štandardy. Zabezpečujeme údržbu a obnovu zdravotníckych prístrojov, zariadení a prostriedkov. Dodržiavame pravidlá pre vedenie, používanie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, získané informácie chránime pred ich zneužitím.

Zameranie na zamestnancov

Vedieme našich zamestnancov k uvedomeniu si dôležitosti svojej práce a dôležitosti vlastného rozvoja. Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov a následné racionálne využitie ich potenciálu a schopností, vrátane prenosu získaných informácií a zručností do praxe, je základom pre trvalé zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dbáme o dobré vzťahy medzi zamestnancami ako základ pozitívnej atmosféry, ktorú vníma a potrebuje každý pacient.

K naplneniu stanovených princípov a dosiahnutiu želaných výsledkov sa zaväzujú aj akcionári spoločnosti, ktorí jej vyhlásením deklarujú strategickú orientáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s.

 

Svojím zameraním sa radí FNsP Skalica, a. s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou poskytovaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná  na základe odporúčania všeobecného lekára. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná liečebno-preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a ústavná pohotovostná služba. Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratóriá, pracovisko rádiológie a iné) poskytujú široké spektrum diagnostických, liečebných úkonov a disponujú moderným prístrojovým vybavením. Komplexnosť služieb je zaistená poskytovaním súvisiacich služieb, akými sú dopravná zdravotná služba, pobyt na lôžku, strava alebo pobyt sprievodcu. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky.

Svoje diagnostické služby poskytuje nemocnica i lekárom súkromných ambulancií, či ako platené služby  na vlastnú žiadosť klienta.

Vyvíjané aktivity nemocnice smerujú k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice, limitov legislatívy a poisťovní. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia. 

 

Rok 2018 v činnosti FNsP Skalica, a. s.

KVALIFIKOVANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - INOVÁCIE ODBORNÝCH POSTUPOV

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica navštívilo s cieľom vyšetrenia v roku 2018 253 tis. pacientov. Celkovo bolo zaznamenaných 293 tis. vyšetrení a 3574 zásahov záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP). V skalickej pôrodnici sa narodilo 755 detí, pri 11 pôrodoch sa narodili dvojčatá. Hospitalizovaných bolo 10,7 tis. pacientov.

Na oddelení FBLR boli v roku 2018 zavedené dve nové vyšetrenia. Skalická fyziatria je momentálne v regióne jediným pracoviskom, ktoré disponuje vysokovýkonným MLS laserom, ktorý pôsobí spoločne na bolesť, zápal aj opuch. Novou terapiou v ponuke tohto oddelenia je aj prístrojová lymfodrenáž. Prístroj BTL 6000 Lymphastim je určený na liečbu opuchov žilového a lymfatického pôvodu dolných a horných končatín. Osvedčená terapeutická metóda sa využíva v rehabilitácii aj estetickej medicíne.

Novinkou v obnovenej predpôrodnej príprave je účasť oteckov, ktorí sú tiež na kurzoch vítaní. Mamičky dojčiat môžu využiť služby laktačnej konzultantky aj po odchode z pôrodnice.

Odrazom rastúcej úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti je vzdelávacia aktivita neurologického pracoviska v súčinnosti s logopedičkou Barborou Bunovou. Skalická neurológia je od minulého roka výučbovým centrom pre skríningy prehĺtania. Školia sa tu zdravotné sestry pracujúce na JIS-kách neurologických kliník a na oddeleniach s pacientmi s dysfágiou (poruchou prehĺtania).

FNsP Skalica, a.s. je od roku 2018 zapojená do projektu „Poďakuj sestre“. Cieľom projektu je poukázať na dôležitosť a zmysluplnosť povolania sestry a prispieť k ich väčšej úcte a oceneniu zo strany pacientov nemocnice. V roku 2018 (od augusta) bolo zaznamenaných cez portál Poďakuj sestre 113 poďakovaní.
Druhým aspektom vzájomnej spolupráce s Komorou pre medicínske právo MEDIUS je podpora vzdelávania a zvyšovanie právnej istoty zdravotníckych pracovníkov nemocnice. 

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ – INFRAŠTRUKTÚRA, PROSTREDIE A VYBAVENIE PRACOVÍSK

Podstatnú zmenu v infraštruktúre predstavuje regulované spoplatnené parkovanie v areáli nemocnice. Prínos parkovacieho systému spoločnosti PROPRAK nie je len v dostatku parkovacích kapacít a plynulosti premávky v areáli. Dodržiavaním pravidiel parkovania sa zabraňuje aj ďalšej devastácii zelených plôch v areáli.

V roku 2018 bolo ukončené verejné obstarávanie k projektu Modernizácia infraštruktúry nemocnice. Predmetom projektu je realizácia nového onkologického pavilónu a rekonštrukcia operačných a zákrokových sál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Investičný zámer sa realizuje vďaka dotáciám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Najväčšou investíciou do nehmotného majetku nemocnice v minulom roku bola nová fasáda neurologického pavilónu. Náklady vo výške 64 tis. eur financovala FNsP Skalica, a.s. z vlastných zdrojov.

V roku 2018 boli zakúpené nové operačné stoly, prístrojové vybavenie na zmrazovanie plazmy pre transfuziológiu, nový dialyzačný prístroj, nový injektomat k CT prístroju alebo nový softvér systému eZDRAVIE. Ďalším zakúpeným prístrojovým vybavením je defibrilátor do sanitky, glukózový analyzátor pre biochémiu alebo transkraniálna sonda k ultrazvuku.

Vybavenie oddelenia neonatológie sa rozrástlo v roku 2018 vďaka sponzorskej podpore o dve prepravné lôžka pre novorodencov, inkubátor a monitor vitálnych funkcií.

Víziou nemocnice do budúcnosti zostáva poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v dôstojných podmienkach a v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne, za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia.

 

Počet lôžok k 31.12.2018: 319
Počet ambulantných vyšetrení v r. 2018: 293 231
Počet hospitalizovaných pacientov v roku 2018: 10 709,5

Zdravotnícke pracoviská FNsP Skalica, a. s.:
31 špecializovaných ambulancií
10 lôžkových oddelení
7 oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
5 špecializovaných oddelení  

timko foto_vestibul

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.