Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

O nemocnici

Všeobecne

Skalická nemocnica začala písať svoju históriu v roku 1941, keď bol položený základný kameň nemocnice. Skutočná nemocničná liečba sa však začala o tri roky neskôr počas vojny, keď bola bombardovaná Bratislava.

Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica bola založená spísaním notárskej zápisnice dňa 16.júla 2008 a svoju činnosť začala dňom 1.1.2009.

1. júla 2011 spoločnosť zmenila obchodné meno na Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Nemocnica má zavedený a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy  STN EN ISO 9001:2009/ ISO 9001:2008. Pri svojej činnosti uplatňuje nasledovnú politiku kvality:

POLITIKA KVALITY

Vedenie nemocnice stanovuje politiku kvality, vyjadrujúcu celkové zámery a smer pôsobenia v oblasti systému manažérstva kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti:

 „Poslaním Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. je poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť nemocnicu podľa predstáv našich klientov. Usilujeme o dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov pri udržateľnej ekonomickej stabilite  s prihliadnutím na trvalé znižovanie environmentálnej záťaže."

Pre dosiahnutie vyššie uvedeného uplatňujeme pri svojej práci nasledovné princípy:

Zameranie na pacienta

V centre našej pozornosti je pacient ako klient. Pristupujeme k nemu slušne, ústretovo, dôstojne a rešpektujeme jeho individualitu, poskytujeme mu dostatok zrozumiteľných informácií o vyšetreniach, liečbe a vývoji jeho zdravotného stavu. Zároveň od pacienta očakávame prebratie zodpovednosti za svoje zdravie, dodržiavanie liečebného režimu a pokynov ošetrujúceho personálu v snahe zlepšiť jeho zdravotný stav.

Zameranie na procesný prístup a rozvoj systému manažérstva kvality

Vybudovaním systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 prijímame zodpovednosť trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality, kvalitu poskytovaných služieb a plnenie legislatívnych požiadaviek, ktoré povedú k dobrým vzájomným vzťahom jednotlivých zainteresovaných strán. Všetky procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich služieb sú riadené, dokumentované, kontrolované a hodnotené.                                                                          

Zameranie na liečebný a ošetrovateľský proces

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavame legislatívu, záväzné požiadavky a doporučené štandardy. Zabezpečujeme údržbu a obnovu zdravotníckych prístrojov, zariadení a prostriedkov. Dodržiavame pravidlá pre vedenie, používanie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, získané informácie chránime pred ich zneužitím.

Zameranie na zamestnancov

Vedieme našich zamestnancov k uvedomeniu si dôležitosti svojej práce a dôležitosti vlastného rozvoja. Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov a následné racionálne využitie ich potenciálu a schopností, vrátane prenosu získaných informácií a zručností do praxe, je základom pre trvalé zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dbáme o dobré vzťahy medzi zamestnancami ako základ pozitívnej atmosféry, ktorú vníma a potrebuje každý pacient.

K naplneniu stanovených princípov a dosiahnutiu želaných výsledkov sa zaväzujú aj akcionári spoločnosti, ktorí jej vyhlásením deklarujú strategickú orientáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s.

 

Svojím zameraním sa radí FNsP Skalica, a. s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou poskytovaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná  na základe odporúčania všeobecného lekára. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná liečebno-preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a ústavná pohotovostná služba. Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratóriá, pracovisko rádiológie a iné) poskytujú široké spektrum diagnostických, liečebných úkonov a disponujú moderným prístrojovým vybavením. Komplexnosť služieb je zaistená poskytovaním súvisiacich služieb, akými sú dopravná zdravotná služba, pobyt na lôžku, strava alebo pobyt sprievodcu. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky.

Svoje diagnostické služby poskytuje nemocnica i lekárom súkromných ambulancií, či ako platené služby  na vlastnú žiadosť klienta.

Vyvíjané aktivity nemocnice smerujú k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice, limitov legislatívy a poisťovní. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia. 

 

Rok 2019 v činnosti FNsP Skalica, a. s.

V r. 2019 bolo vyšetrených na ambulanciách 242,92 tis. pacientov, hospitalizovaných bolo 10,61 tis. pacientov a vykonaných bolo 4058 operácií. Bolo vyšetrených 481,40 tis. laboratórnych vzoriek, realizovalo sa 42,22 tis. RTG vyšetrení, 21,20 tis. CT a 

4,60 tis. MR vyšetrení. Narodených bolo 670 detí. Bolo uskutočnených 2330 odberov krvi (odber cca 1048 litrov krvi).

Investičné aktivity boli smerované k modernizácii priestorov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia kompletnou prestavbou operačných sál, modernej rekonštrukcie izieb a nového prístrojového vybavenia. Modernizácia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia spolu s rekonštrukciou izieb na detskom oddelení je zásadným prínosom nielen pre pacientky a novonarodené deti, ale aj pre zdravotníckych profesionálov. Vybavenosť operačných sál v najvyššom európskom štandarde prispeje k zvýšenému počtu operačných zákrokov a zníženiu čakacích dôb na operácie. Dokončila sa rekonštrukcia neurologického oddelenia a začala sa prestavba objektu bývalých jaslí na moderné onkologické pracovisko, ktorého ukončenie je plánované na rok 2020. Dôvodom je neustále sa zvyšujúci počet onkologických ochorení a potreba zriadenia onkologického stacionára.

Od marca 2019 spustený rezervačný systém ambulantných vyšetrení – tzv. MaPa, ktorý zvýšil dostupnosť ambulantných vyšetrení pre pacienta a odbúral nápor na personál ambulancií v čakárňach. Za obdobie marec – december 2019 bolo v systéme evidovaných 19,34 tis. rezervácií a odoslaných 13,89 tis. notifikačných správ (oznámenie o blížiacom sa termíne, neprítomnosti lekára, náhradnom termíne a pod.).

Kiosk KLIENTSKEHO CENTRA bol uvedený do prevádzky v marci 2019 ako súčasť zavádzaného manažmentu ambulantných vyšetrení pacienta. Pracovníci klientskeho centra tu poskytujú klientsky servis pre klientov rezervačného systému ambulantných vyšetrení MaPa. Klient sa na vybrané pracoviská objednáva online cez internet alebo využíva služby Klientskeho centra (telefonicky, osobne). Klientsky servis Manažmentu pacienta je spoplatnený sumou 1 euro.

FNsP Skalica, a.s. sa postupne stáva lídrom v diagnostike a liečbe neurologických ochorení. Dôkazom je zavedenie modernej metódy perfúzneho CT vyšetrenia mozgu, ktorá zásadne zlepšila možnosti včasnej diagnostiky pacientov po cievnej mozgovej príhode a návratu pacientov do plnohodnotného života.

FNsP Skalica, a.s. je od roku 2018 zapojená do projektu „Poďakuj sestre“. Cieľom projektu je poukázať na dôležitosť a zmysluplnosť povolania sestry a prispieť k ich väčšej úcte a oceneniu zo strany pacientov nemocnice. 
Druhým aspektom vzájomnej spolupráce s Komorou pre medicínske právo MEDIUS je podpora vzdelávania a zvyšovanie právnej istoty zdravotníckych pracovníkov nemocnice. V novembri 2019 bolo spustené elektronické vzdelávanie (e-learning) zdravotníckych pracovníkov. Elektronické kurzy FNsP Skalica, a.s. (BOZP, PO) sú dostupné na platforme e-medius.sk. Klientska zóna a kurzy zamestnávateľa sú prístupné len registrovaným užívateľom po prihlásení.

 

Víziou nemocnice do budúcnosti zostáva poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v dôstojných podmienkach a v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne, za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia.

 

Počet lôžok k 31.12.2018: 319
Počet ambulantných vyšetrení v r. 2018: 293 231
Počet hospitalizovaných pacientov v roku 2018: 10 709,5

Zdravotnícke pracoviská FNsP Skalica, a. s.:
31 špecializovaných ambulancií
10 lôžkových oddelení
7 oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
5 špecializovaných oddelení  

timko foto_vestibul

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.