Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

O nemocnici

Všeobecne

Skalická nemocnica začala písať svoju históriu v roku 1941, keď bol položený základný kameň nemocnice. Skutočná nemocničná liečba sa však začala o tri roky neskôr počas vojny, keď bola bombardovaná Bratislava.

Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica bola založená spísaním notárskej zápisnice dňa 16.júla 2008 a svoju činnosť začala dňom 1.1.2009.

1. júla 2011 spoločnosť zmenila obchodné meno na Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Nemocnica má zavedený a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy  STN EN ISO 9001:2009/ ISO 9001:2008.

 

Svojím zameraním sa radí FNsP Skalica, a. s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou poskytovaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná  na základe odporúčania všeobecného lekára. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná liečebno-preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a ústavná pohotovostná služba. Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratóriá, pracovisko rádiológie a iné) poskytujú široké spektrum diagnostických, liečebných úkonov a disponujú moderným prístrojovým vybavením. Komplexnosť služieb je zaistená poskytovaním súvisiacich služieb, akými sú dopravná zdravotná služba, pobyt na lôžku, strava alebo pobyt sprievodcu. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky.

Svoje diagnostické služby poskytuje nemocnica i lekárom súkromných ambulancií, či ako platené služby  na vlastnú žiadosť klienta.

Vyvíjané aktivity nemocnice smerujú k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice, limitov legislatívy a poisťovní. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia. 

 

Rok 2015 v činnosti FNsP Skalica, a. s.

 

INFRAŠTRUKTÚRA, PROSTREDIE A VYBAVENIE PRACOVÍSK
Vozový park FNsP Skalica sa na jeseň rozrástol o 5 nových vozidiel. Nemocnica zakúpila jednu záchranku a dve sanitné vozidlá na prepravu pacientov. Všetky vozidlá sa môžu popýšiť kvalitnejším vybavením v prospech komfortu pacientov, ktorí to ocenia najmä pri preprave na vzdialenejšie zdravotnícke pracoviská.
Zvoz biologického materiálu z ambulancií v regióne do laboratórií nemocnice je vďaka novej úžitkovej dodávke bezpečnejší. Posledné nemocnicou zakúpené  vozidlo je osobné a  slúži pre účely služobných ciest zamestnancov. Rozsahom skutočne ojedinelý nákup vozidiel nemocnica financovala formou leasingu.

Podpora v oblasti infraštruktúry nemocnice zahŕňa aj obnovu parkovacích plôch. Vybudované odstavné plochy pre 28 vozidiel slúžia hlavne návštevníkom v pavilónoch pôrodnice, bývalej škôlky a pavilónu lekárne. Vďaka priečnemu priestorovému riešeniu parkovania sa podarilo zlepšiť problematickú priechodnosť areálom v tejto časti v dopoludňajších hodinách.

Nová internetová stránka nemocnice bola vyústením dlhodobých potrieb klienta (laickej i odbornej verejnosti) i pracovníka nemocnice. Nový web prináša účelnejší a prehľadnejší obsah i formu. Prioritou koncepcie novej stránky je šetriť čas klienta nemocnice. Responzivita webu zaručuje dobrú čitateľnosť obsahu stránky pre širokú škálu elektronických zariadení ako sú smartfóny, mobily, notebooky, netbooky, tablety apod. Funkčnosť, jednoduchosť, názornosť a dobrá čitateľnosť sú predpokladom toho, aby bola nová web stránka FNsP Skalica www.nspskalica.sk užitočným spoločníkom každého návštevníka. 

Na zvyšovanie kvality pri poskytovaní ZS boli zamerané aj ďalšie opatrenia na zlepšenie infraštruktúry alebo pracovného prostredia. Bola rozšírená lôžková kapacita neurologického oddelenia (3 izby), presťahovaná do nových priestorov v pavilóne G bola reumatologická ambulancia a  opakovane sa uskutočnil odchyt holubov v areáli nemocnice ako preventívno-ochranné opatrenie za účelom zachovania hygienického štandardu zdravotníckeho zariadenia. Ďalšie vykonané opatrenia:

  • stavebné úpravy schodiska a fasády pri vstupe na Transfuziologické oddelenie,
  • rekonštrukcia hygienického zriadenia na pediatrickom oddelení (uskutočnená vďaka finančnej podpore spoločnosti FORTACO s. r. o.),
  • výmena časti okien a zriadenie návštevnej miestnosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,
  • položenie novej podlahovej krytiny na schodisku v pavilóne pôrodnice,
  • zvýšenie komfortu pacientov čalúnením pôvodného nábytku (stoličky, kreslá, lavice na oddeleniach chirurgie, neurológie, interné ženy, na reumatologickej ambulancii),
  • nový náter izieb, dverí, zárubní a radiátorov na chirurgickom oddelení,
  • montáž ochranných prvkov na izbách ortopedického a pediatrického oddelenia,
  • montáž klimatizácie na oddelení FBLR (masérska miestnosť),
  • výmena okien v dialyzačnej miestnosti.

 

PREVENTÍVNE EPIDEMIOLOGICKÉ ČINNOSTI
Činnosť epidemiológa  v  nemocnici je zameraná na vytvorenie bezpečného prostredia pre pacienta i pracovníkov nemocnice. Podmienkou je  vytvoriť a implementovať  pravidlá hygienicko-epidemiologického režimu a vykonávať  dohľad nad  ich dodržiavaním. Cieľom je  ovplyvňovať  riziko vzniku a šírenia infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zanedbanie týchto povinností zo strany zdravotníckych pracovníkov  vedie ku vzniku nežiaducich udalostí, medzi ktoré patria aj infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – nozokomiálne nákazy. Prioritou  v  roku 2015  bolo zavedenie hygieny rúk na všetkých úrovniach zamestnancov.  Pravidlá  hygieny rúk boli zakotvené v Protokole pre  hygienu rúk. Meradlom efektívnosti zavedeného opatrenia bola Compliance v hygiene rúk. Táto  je vyjadrením pomeru zamestnancov, ktorí dodržiavajú v daných situáciách pravidlá  a tých, ktorí ich nerešpektujú. Po intervencii epidemiológa bol na chirurgickom oddelení zaznamenaný nárast compliance na úrovni 40%.

OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV - PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (PZS)
FNsP Skalica, a. s. rozšírila svoju činnosť v decembri 2014 o výkon pracovnej zdravotnej služby. Povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetky kategórie zamestnancov vyplýva zamestnávateľom zo zákona. Tím PZS FNsP Skalica, a. s. vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Do pôsobnosti pracovnej zdravotnej služby spadá aj hodnotenie rizikových faktorov (hluk, prach, ale aj psychická záťaž). Ku koncu roka 2015 vykonáva PZS dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov nemocnice a ďalšími viac ako 50 zamestnávateľmi. PZS vo FNsP Skalica, a. s. takto dohliada na zdravie pri práci asi 1500 osôb z regiónu Záhoria. 

KVALIFIKOVANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - INOVÁCIE ODBORNÝCH POSTUPOV
V odbore neurológia sa podarilo implementovať a štandardizovať nový liečebný postup u pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP).  V rámci špecializovanej liečby u pacientov s ischemickou CMP sa v indikovaných prípadoch aplikuje intravenózna trombolýza. Protokol podávania intravenóznej trombolýzy je zavedený od 15.4.2015 a doliečení pacienti sú evidovaní v Národnom registri cievnych mozgových príhod a v medzinárodnom registri  SITS. V prípade postihnutia veľkých ciev je pri vhodnej indikácii realizovaná v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej radiológie NÚSCH Bratislava endovaskulárna rádiointervenčná liečba pacientov s ischemickými CMP. O kvalite poskytovanej neurologickej starostlivosti vo FNsP Skalica svedčí aj vysoký podiel prijatých mimorajónnych pacientov nemocnice, ktorý je cca 30%.
Komplexná starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou  v skalickej nemocnici sa stala predmetom televíznej reportáže do cyklu Ambulancia televízie RTVS. Prezentovaná bola činnosť neurologického a rádiologického oddelenia. Ich tímový prístup spolu s činnosťou záchrannej zdravotnej služby je pri náhlej CMP základným predpokladom úspešnosti liečby.V roku 2015 začali u hospitalizovaných pacientov na neurologickom oddelení plynule vyšetrovať USG karotíd na USG prístroji na rádiologickom oddelení.

Ortopedické oddelenie zrealizovalo v priebehu roka 2015 desať artroskopických operácií členka, ktoré sú z hľadiska spektra bežnej ortopedickej operatívy v rámci Slovenska stále ojedinelé. V traumatológii sa pri ošetrení zlomenín začali používať AO LCP dlahy.
O rastúcej úrovni v starostlivosti o pohybový aparát vo FNsP Skalica, a. s. svedčí organizácia Medzinárodného inštruktážneho kurzu pre odborníkov z oblasti ortopédie a traumatológie so zameraním na korekčné operácie na chodidle. Prednášajúci lekári boli uznávanými chirurgmi s rozsiahlou praxou v operačných postupoch tzv. "chirurgie prednej nohy". Udalosť zaznamenali oblastné i celoslovenské médiá.
Televízia RTVS natáčala koncom októbra 2015 na ortopedickom oddelení FNsP Skalica reportáž z cyklu Ambulancia, ktorá sa venovala operačnému riešeniu nepohyblivého ramena. Operačné zákroky vykonal Mgr. MUDr. Daniel Vidovič, MSc.

Chirurgické oddelenie zvýšilo podiel laparoskopických operácií slabinových hernií a brušných prietrží o 270 %.

Rodičky môžu od mája 2015 využívať k tlmeniu bolesti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení pri pôrode inhaláciu Entonoxu. Tzv. rajský plyn predstavuje rýchlu, bezpečnú a účinnú formu regulácie bolesti počas pôrodu. Entonox sa vyznačuje rýchlym nástupom účinku - cca do 3 min. Pôsobí ako sedatívum, teda uvoľňujúco.

Oddelenie FBLR rozšírilo spektrum liečby o reboxové prúdy. Rebox poskytuje úľavu pri poraneniach svalov, pomliaždeninách, natiahnutiach a najrôznejších bolestiach pohybového aparátu. Je cielený na odstránenie bolesti, k relaxácii kostrového svalstva, k úprave poškodeného tkaniva po úrazoch (opuchy a pooperačné jazvy). Rebox je efektívny v liečbe akútnej ako aj chronickej bolesti.

Novozavedenou diagnostickou metódou pri rozlišovaní nádorových pľúcnych ochorení je cytologické vyšetrenie spúta. Odber ako aj samotné vyšetrenie vykonáva patologické oddelenie na základe štandardu zavedeného v apríli 2015.
Oddelenie klinickej biochémie rozšírilo spektrum vyšetrení o novú metódu pre diferenciálnu diagnostiku proteintúrií - tzv. Imunofixačný profil bielkovín v moči. OHBH zaviedli stanovenie parametra Beta2 mikroglobulín, čo je marker tubulárneho poškodenia obličiek.
Oddelenie klinickej mikrobiológie začalo vykonávať v roku 2015 nepriamu diagnostiku Bordetella pertussis. Táto gramnegatívna baktéria je pôvodcom ochorenia PERTUSSIS (dávivý al. čierny kašeľ), ktoré sa prenáša kvapôčkovou infekciou.

Víziou nemocnice do budúcnosti zostáva poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v dôstojných podmienkach a v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne, za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia.

 

Počet lôžok k 31.12.2015: 321
Počet ambulantných vyšetrení v r. 2015: 297 654
Počet hospitalizovaných pacientov v roku 2015: 11 945

Zdravotnícke pracoviská FNsP Skalica, a. s.:
32 špecializovaných ambulancií
10 lôžkových oddelení
7 oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
5 špecializovaných oddelení  

timko foto_vestibul

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.