Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
  • Domov
  • Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Zdravotná starostlivosť

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás, vo výnimočných prípadoch od iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vždy však v priamej spojitosti s poskytnutím služieb pre konkrétnu osobu a legitímnym spôsobom.

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:

Osobné údaje od Vás získavame za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, plnenia povinných hlásení v rámci verejného zdravia. Oblasť zdravotnej starostlivosti je veľmi citlivá a presne regulovaná viacerými zákonmi, ktoré nám prikazujú, ktoré údaje môžeme spracúvať a ako dlho. Preto sme povinný uchovávať Vaše osobné údaje 20 rokov od Vašej poslednej návštevy. Tiež ich podľa zákonov SR musíme poskytovať niektorým inštitúciám, ako je napríklad Vaša Zdravotná poisťovňa, Národné centrum zdravotníckych informácií, Váš všeobecný lekár, prípadne iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vášho zdravotného stavu majú len autorizované osoby viazané mlčanlivosťou.

Niektoré Vaše osobné údaje tiež používame na evidenciu priamych platieb za niektoré služby, ktoré Vám poskytujeme. Jedná sa o vaše meno, priezvisko, titul, bydlisko a rodné číslo. Tieto údaje spracúvame na základe zmluvného vzťahu medzi FNsP Skalica a Vami. Príkladom môže byť platba za nadštandardnú izbu. Zo zákona sme povinný údaje o finančných transakciách uchovávať 10 rokov.

Niektoré priestory tiež monitorujeme pomocou kamerového systému. Prístup k nemu majú len oprávnené osoby, záznam sa uchováva 10 dní a nepoužívame žiadne formy profilovania alebo rozpoznávania. Cieľom je hlavne ochrana nášho majetku a bezpečnosť osôb.

 

Štipendijný program

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás, číslo účtu nám poskytol žiadateľ. Na žiadosti potvrdzuje, že vás o tomto spracúvaní informoval.

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:

Osobné údaje získavame za účelom poskytnutia štipendijného príspevku pre vašu osobu. Ako právny základ používame zmluvný vzťah, alebo kroky vedúce k jeho uzatvoreniu. Získané osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu. Ak k uzatvoreniu nepríde, vaše osobné údaje ihneď zlikvidujeme. Niektoré OÚ poskytneme i nášmu finančnému oddeleniu za účelom evidovania platby na váš účet. Jedná sa o meno, priezvisko, bankový účet. Tieto údaje musíme uchovávať 10 rokov.

Spoločné ustanovenia

Vaše práva:

Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať. Máte tak právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získať ich výpis. Ak zistíte v týchto údajoch chybu, môžete nás požiadať o ich opravu, čo radi napravíme. Snažíme sa však o čo najväčšiu pravdivosť týchto údajov. Tiež máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. To však spravíme v prípade, že už neexistuje ďalší závažný dôvod pre ich spracúvanie. Ďalším Vašim právom je možnosť podať námietku proti spracúvaniu údajov a máte i právo na prenos Vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich údajov. V prípade neposkytnutia týchto práv sa môžete sťažovať dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Samozrejme, ak by Vám niečo nebolo jasné, v prvom rade prosím kontaktujte našu Zodpovednú osobu.

Ako môžete skontrolovať, opraviť, aktualizovať a odstrániť svoje osobné údaje:

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:
1. Osobne, v bežnom pracovnom čase u našej Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov.
2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu.
3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: dpo(a)nspskalica.sk

Dôležité upozornenia:
  1. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.

  2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

Kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica
Zástupca prevádzkovateľa: Mgr. Gabriela Mrvová, Msc, email: pravne@nspskalica.sk
Zodpovedná osoba: Jozef Hránek, email: dpo(a)nspskalica.sk

V Skalici, dňa 17.5.2019

Posledná aktualizácia: 24.2.2020

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.