Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie

CHARAKTERISTIKA ODDELENIA

CHARAKTERISTIKA ODDELENIA

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie poskytuje široké spektrum laboratórnych vyšetrení v medicínskych odboroch klinická biochémia a klinická hematológia. Disponuje tímom kvalifikovaných odborných pracovníkov a špecialistov v medicínskych odboroch klinická biochémia a hematológia.
Laboratóriá sú vybavené modernými analytickými prístrojmi od renomovaných svetových výrobcov a používajú sa v nich výlučne certifikované diagnostiká. Kvalita vyšetrení je  kontinuálne monitorovaná prepracovaným systémom internej a externej kontroly kvality v medzinárodných akreditovaných programoch (SEKK – ČR, RIQAS-Randox – Veľká Británia, BioRad – USA, RfB – Nemecko). Laboratórium funguje v  nepretržitej prevádzke.
Samozrejmosťou je poskytovanie laboratórnych služieb v celom regióne mesta a okresu Skalica, vrátane pravidelného zvozu biologického materiálu, poskytovania odberových skúmaviek a doručovania výsledkov rýchlou elektronickou cestou.

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie je certifikované pracovisko (ISO 9001). 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

Vedúca OKBH: RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD.
Kontakt: (34) 69 69 477

Vedúca laborantka: Mgr. Lívia Včelková
Kontakt: (34) 69 69 202

VSTUP NA ODDELENIE

pavilón R, 2. poschodie
Pri čelnom pohľade na hlavnú budovu od Koreszkovej ulice je pavilón R vľavo od hlavnej budovy (v susedstve parkoviska pri Bille). Do budovy sa vchádza bočným vchodom, ktorý je orientovaný k hlavnej budove.

 

SPEKTRUM VYŠETRENÍ A REFERENČNÉ HODNOTY

CENY 

cenník pre samoplatcov (pdf) 

KONTAKTY 

Príjem biologického materiálu: (34) 69 69 294
Biochemické vyšetrenia: (34) 69 69 434
Hematologické vyšetrenia: (34) 69 69 423
Imunohematológia – krvná banka: (34) 69 69 496

PREVÁDZKOVÁ DOBA:

Denná prevádzka:
PO-PIA: 7:00 – 15:30 hod.

Pohotovosť:
PO-PIA: 15:30 – 7:00 hod.
SO-NE: 24 hod. 

 

ŽIADANKY NA VYŠETRENIA

 

Diagnostické úseky

 

V zmysle koncepcie medicínskych špecializačných odborov sa oddelenie člení na dva základné funkčné celky:

1. KLINICKÁ BIOCHÉMIA

Na úseku sa vykonávajú rutinné a špeciálne biochemické vyšetrenia, základné imunologické vyšetrenia a základný toxikologický skríning z rôzneho biologického materiálu (plná krv, plazma, sérum, likvor, moč, stolica, punktát).

2. HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA

Na úseku sa vykonávajú rutinné a špeciálne hematologické, koagulačné a imunohematologické vyšetrenia, expedujú sa krvné konzervy a špeciálne transfúzne prípravky. 

  

1. Biochemické vyšetrenia:

 

RUTINNÉ BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA

Zahŕňajú vyšetrenia základných metabolitov, enzýmov, lipidov, iónov, špecifických proteínov vrátane markerov zápalu v sére, v moči a v likvore. Ide o spektrofotometrické alebo iónselektívne metódy. Diagnostické metódy sú založené na princípoch špecifických biochemických, imunologických a iónselektívnych reakcií in vitro. Systém vyšetrení je automatizovaný v integrovanej – čiastočne robotickej linke.

 

ŠPECIÁLNE IMUNOCHEMICKÉ VYŠETRENIA

Spektrum vyšetrení zahŕňa vyšetrenia hormónov a autoprotilátok v tyroidálnej diagnostike, vyšetrenia hormónov v prenatálnom skríningu rizika vrodených vývojových vád, niektorých onkomarkerov, ďalších hormónov a liečiv. Diagnostické metódy sú založené na veľmi senzitívnom a špecifickom princípe chemiluminiscenčných imunoanalýz in vitro, ktorý umožňuje stanovenie parametrov s veľmi nízkymi koncentráciami. Systém vyšetrení je automatizovaný v integrovanej – čiastočne robotickej linke.

 

STATIMOVÉ VYŠETRENIA

Patria sem kardiovaskulárne markery a markery sepsy, vyšetrenia acidobázickej rovnováhy a krvných plynov, osmolality, vyšetrenia diagnostiky a monitorovania diabetu – glykémie z periférnej krvi a glykovaný hemoglobín. Na úseku sa používajú výkonné statimové analyzátory s krátkymi diagnostickými časmi a vysoko účinnými diagnostickými princípmi ako je chemiluminiscenčná enzýmová imunoanalýza, kvapalinová chromatografia, iónselektívna potenciometria alebo elektrochemická potenciometria.

 

ELEKTROFORETICKÉ A IMUNOFIXAČNÉ METÓDY

Ide o elektroforetické vyšetrenie frakcií sérových bielkovín, dôkaz monoklonálnych imunoglobulínov a ich komponentov v sére a v moči imunofixáciou pomocou špecifických monoklonálnych protilátok, imunofixačný dôkaz prítomnosti špecifických bielkovín v moči pre diferenciálnu diagnostiku glomerulárneho a tubulárneho poškodenia obličiek. Diagnostické metódy sú založené na delení bielkovín v jednosmernom elektrickom poli na základe ich náboja a molekulovej hmotnosti, prípadne imunofixačnej reakcii antigén-špecifická protilátka na dôkaz prítomnosti patologickej bielkoviny. Úsek je čiastočne automatizovaný.

 

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA MOČU

Zahŕňa čiastočne automatizovanú základnú semikvantitatívnu chemickú analýzu moču na stripoch a morfologické mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu. Močový sediment je mnohonásobne nasnímaný kamerou, identifikácia elementov je riadená softvérom  s dodatočnou korekciou a validáciou odborným pracovníkom, čo zaručuje vysokú štandardizáciu, objektivitu nálezov v moči a možnosť ich kvantitatívneho hodnotenia.

 

VYŠETRENIA V STOLICI 

Vyšetrenie okultného krvácania v stolici

Diagnostickou metódou je imunochromatografia s vysokou senzitivitou a špecificitou, čo je  zabezpečené použitím monoklonálnych protilátok proti ľudskému hemoglobínu. Test nevykazuje krosreaktivitu s niektorými metabolitmi potravín, preto nie je potrebná špeciálna diéta pred odberom a tiež nie je nutné viacnásobné vyšetrovanie vzoriek ako pri starších typoch testov.

Vyšetrenie kalprotektínu v stolici

Imunochromatografický test sa využíva na diferenciálnu diagnostiku funkčných a zápalových ochorení čreva. Zachytáva kalprotektín v stolici, ktorý je výlučkom leukocytov prítomných v čreve pri zápalových ochoreniach.

ZÁKLADNÝ TOXIKOLOGICKÝ SKRÍNING

Vyšetrenie poskytuje kvalitatívny dôkaz o prítomnosti návykových látok. Na stanovenie prítomnosti drog a liečiv vo vzorke moču sa používa imunochromatografický test. V prípade pozitivity je možné vzorku odoslať na konfirmáciu do špecializovaného toxikologického laboratória. 

SKRÍNING VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH VÁD

Odhad rizika výskytu vrodených vývojových vád plodu v prenatálnom štádiu sa vykonáva pomocou špeciálneho diagnostického certifikovaného softvéru (Alpha program). Vstupnými dátami sú údaje z anamnézy matky, miery plodu získané sonografiou a hladiny hormónov (AFP, HCG a PAPP-A) stanovené z krvi matky v I. a II. trimestri. Odhad rizika je neinvazívny a je kalkulovaný ako spoločný výsledok integrovaného  testu v II. trimestri. Pozitivita skríningu je dôvodom na ďalšie špeciálne vyšetrenie – sonografické, resp. invazívny odber plodovej vody k DNA analýze.

 

 

2. Hematologické vyšetrenia

ANALÝZA KRVNÉHO OBRAZU

Analýza krvného obrazu umožňuje kvantitatívne vyšetrenie elementov a ďalších parametrov krvného obrazu vrátane 5-populačného diferenciálu leukocytov pomocou modernej technológie laserovej prietokovej cytometrie na automatizovanom analyzátore.  

KOAGULAČNÉ VYŠETRENIA 

Ide o rutinné hemostaziologické vyšetrenia, stanovenie časov zrážania vzoriek krvi a ďalších koagulačných faktorov v plazme na automatizovanom analyzátore.

CYTOMORFOLOGICKÉ VYŠETRENIA V KRVI

Ide o mikroskopickú diferenciáciu buniek krvných náterov a kostnej drene. Diagnostika je vykonávaná špecialistom - hematológom.

IMUNOHEMATOLÓGIA A KRVNÁ BANKA

Imunohematologické vyšetrenia sú určené k stanoveniu krvných skupín, Rh faktoru, skríning anti-erytrocytových protilátok, imunohematologická kontrola kompatibility krvi darcu a príjemcu pred transfúziou krvi - expedícia krvných konzerv a špeciálnych krvných preparátov.  Diagnostika je založená na reakciách antigénov červených krviniek s antierytrocytovými  protilátkami in vitro – na špeciálnych diagnostických géloch. Imunohematologické laboratórium je vybavené tiež automatizovaným systémom na vyšetrenie krvných skupín.

FOTOGALÉRIA
 

Odborné informácie

 

INFORMAČNÉ LISTY O VYŠETRENIACH

 

PUBLIKOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKY (pdf)

 

PREZENTOVANÉ ODBORNÉ PREDNÁŠKY

 

POKYNY K PREDANALYTICKEJ FÁZE VYŠETRENÍ A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VYŠETRENIACH

  • laboratórna príručka (pdf) - dokument je v štádiu spracovania

 

Legislatíva a zdravotné poisťovne

 

Usmernenia zdravotných poisťovní

PRAVIDLÁ UZNÁVANIA LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

- pre biochemické a hematologické vyšetrenia OKBH FNsP Skalica:

PRAVIDLÁ UZNÁVANIA LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ VŠZP

- pre všetky vyšetrenia (súbory zverejnené na web stránkach VšZP):

ZVEREJNENÉ WEBOVÉ LINKY ZP

 - odkazy na usmernenia poisťovní:

 

Usmernenia MZ SR

pdf dokumenty (v štádiu spracovania) 

Organizačné informácie

1. Prevádzkový režim 
2. Časová dostupnosť výsledkov vyšetrení
3. Zvoz biologického materiálu
4. Poskytovanie odberových skúmaviek pre vyšetrenia
5. Elektronická distribúcia výsledkov vyšetrení
6. Odberová miestnosť 

 

1. Prevádzkový režim 

 Laboratóriá oddelenia klinickej biochémie a hematológie fungujú v nepretržitej prevádzke.  

Denná prevádzka

PRACOVNÉ DNI   7.00 - 15.30 hod.

Laboratóriá sú počas dennej prevádzky plne funkčné v celom spektre vyšetrení vrátane doplnkových služieb vo forme príjmu a zvozu biologického materiálu, možnosti odberu biologického materiálu priamo na oddelení a odborných a prevádzkových konzultácií.

Pohotovostná prevádzka

PRACOVNÉ DNI   15.30 - 7.00 hod.
SOBOTY, NEDELE 24 hod.

Spektrum vyšetrení je obmedzené na rutinné a statimové vyšetrenia potrebné pre hospitalizovaných pacientov a neodkladné stavy urgentného príjmu alebo ústavnej pohotovostnej služby. 

 

 

2. Časová dostupnosť výsledkov vyšetrení  

STATIMOVÉ VYŠETRENIA

Výsledky sú dostupné do 1 hod od príjmu biologického materiálu v laboratóriu. Patria sem iba vyšetrenia, ktoré majú prednostnú prioritu na základe priameho ohrozenia života a zdravia pacienta v akútnom stave.

RUTINNÉ VYŠETRENIA

Výsledky sú dostupné v deň príjmu biologického materiálu, spravidla v priebehu niekoľkých hodín, čo sa vždy odvíja od aktuálnej vyťaženosti prevádzky laboratórií. Bezprostredne po dvojstupňovej validácii sú výsledky exportované objednávajúcemu lekárovi v elektronickej forme. 

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA

Niektoré špeciálne vyšetrenia sú vykonávané v pravidelných intervaloch iba raz alebo niekoľkokrát v týždni, v prípade statimu je potrebné telefonické nahlásenie a dohodnutie termínu vyšetrenia. Ide o nasledovné vyšetrenia (tab.):


DeňVyšetrenie
PONDELOK TSH, fT4, Kortizol
UTOROK PAPP-A
STREDA TSH, FT4, PSA, fPSA, HCG, AFP, TSTO, prenatálny skríning VVCH plodu
ŠTVRTOK iPTH, VitD, aTPO, aTG
PIATOK TSH, fT4, fT3, Homocysteín, CIK 
 

 3. Zvoz biologického materiálu

Dopravná zdravotná služba FNsP Skalica zabezpečuje všetkým spolupracujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bezplatnú službu zberu a zvozu biologického materiálu do laboratórií, a to v celom regióne mesta a okresu Skalica. Transport je zabezpečený v pravidelných intervaloch v zmysle dohodnutého harmonogramu. Vzorky sú prepravované v špeciálnych transportných boxoch pri predpísanej teplote podľa druhu biologického materiálu za dodržania štandardných podmienok predanalytickej fázy vyšetrení, čo je nevyhnutným predpokladom správnych a kvalitných výsledkov.

 

4. Poskytovanie odberových skúmaviek pre vyšetrenia

Odberové skúmavky pre všetky vyšetrenia realizované v našich laboratóriách sú poskytované bezplatne.

 

5. Elektronická distribúcia výsledkov vyšetrení

Pre účely doručovania výsledkov v elektronickej podobe lekárom externých ambulancií je k dispozícii aplikácia WEBLIMS. Lekár indikujúci a objednávajúci vyšetrenia má prístup k databáze všetkých výsledkov svojho pacienta, ktoré boli v jeho histórii realizované v našich laboratóriách. 

 

6. Odberová miestnosť 

V prípade potreby je možnosť odberov biologického materiálu kvalifikovanou zdravotnou sestrou priamo na oddelení klinickej biochémie a hematológie (OKBH). Odberová miestnosť  je situovaná na úseku príjmu biologického materiálu v priestoroch OKBH.

 

 

Pokyny pre pacienta

1. Všeobecné zásady pre plánovaný odber biologického materiálu
2. Pokyny k odberu krvi
3. Pokyny k odberu moču
4. Pokyny k odberu stolice

 

 1. Všeobecné zásady pre plánovaný odber biologického materiálu

Príprava pred odberom biologického materiálu, správny odber materiálu (vzorky krvi, moču a stolice) a dodržanie pokynov pri transporte vzoriek je nevyhnutným predpokladom správnych výsledkov vyšetrení. Preto sa vždy informujte u svojho lekára, či je potrebné dodržať špeciálne pokyny pred plánovaným odberom biologického materiálu. 

 

2. Pokyny k odberu krvi

Bežne sa krv odoberá v ranných hodinách na lačno, pri normálnom príjme tekutín (voda, nesladený čaj). Deň pred odberom sa doporučuje normálna fyzická aktivita bez preťaženia organizmu, vylúčenie alkoholu a ťažkých mastných jedál, prípadne výživových doplnkov a vitamínov, pokiaľ nie sú indikované a konzultované s lekárom. V špeciálnych prípadoch je treba dodržiavať pokyny lekára, v niektorých prípadoch je nevyhnutné prísť nalačno.

 

3. Pokyny k odberu moču

  • Jednorazový moč – je vzorka moču odobratá v ktorúkoľvek hodinu. Odporúča sa stredný prúd moču a zber do močovej skúmavky alebo čistej nádobky, v prípade potreby sa vzorka skladuje v chlade. Je žiadúce doručiť vzorku moču čo najskôr do laboratória (optimálne do 2 hodín).
  • Prvý ranný moč – je moč, ktorý treba zachytiť pri prvom rannom močení ihneď po zobudení, doporučuje sa stredný prúd moču, zber do močovej skúmavky alebo do čistej nádoby a čo najskôr vzorku moču doručiť do laboratória (optimálne  do 2 hodín).
  • Zbieraný moč – je potrebné zbierať presný čas podľa pokynov lekára, spravidla 12 alebo 24 hodín. Pred začiatkom stanoveného času zberu je potrebné úplné vymočenie sa mimo zbernú nádobu. Ďalšie objemy moču musia byť zachytené do nádoby až do presne stanoveného času ukončenia zberu. Nádoba na zachytávanie moču musí byť čistá, po naplnení má byť uskladnená na chladnom a tmavom mieste. Po ukončení zberu treba nádobu doniesť čo najskôr do laboratória s celým objemom nazbieraného moču. Presné dodržanie času zberu moču a kompletný zber počas stanoveného obdobia je dôležitý pre dosiahnutie správnych výsledkov.
 

4. Pokyny k odberu stolice

VYŠETRENIE NA OKULTNÉ KRVÁCANIE

1. Otvorte uzáver nádobky s riediacim roztokom – roztok nevylievajte.
2. Odberovou tyčinkou, ktorá je súčasťou uzáveru naberte vzorku stolice tak, aby ste zaplnili zárezy v spodnej časti tyčinky. Tyčinkou striedavo otáčajte na niekoľkých miestach vzorky. Nadbytočné množstvo stolice otrite o toaletný papier. Nenaberajte viac vzorky – iba množstvo, ktoré vyplní zárezyOdberová tyčinka je vhodná aj pre odber tekutej stolice.
3. Odberovú tyčinku vložte späť do riediaceho roztoku a pevne utiahnite uzáver nádobky.
4. Premiešajte obsah nádobky tak, aby sa vzorka stolice dobre rozpustila v roztoku.
5. Nádobku so vzorkou doručte čo najskôr do laboratória, do transportu ju uchovávajte v chlade.

Upozornenie: Nikdy neodoberajte veľké množstvo stolice – iba zaplňte zárezy odberovej tyčinky. Nikdy nevylievajte riediaci roztok z nádobky!

VYŠETRENIE NA KALPROTEKTÍN

Do čistej odberovej skúmavky treba vložiť malé množstvo stolice, uzavrieť a v deň odberu čo najskôr dopraviť do laboratória. V prípade potreby sa skladuje v chlade.

 

Projekty pre verejnosť

Na žiadosť klienta je možné poskytnúť vyšetrenia aj za priame platby  podľa platného cenníka výkonov a služieb FNsP Skalica. Odber krvi je možný na našom oddelení v odberovej miestnosti kvalifikovanou zdravotnou sestrou. Odberová miestnosť je situovaná v priestoroch recepcie príjmu biologického materiálu a odbery sú možné v pracovných dňoch počas dennej prevádzky. Podrobné informácie o vyšetreniach a ich cenách nájdete v platnom cenníku OKBH alebo priamo na recepcii.

Aktuálne témy na podporu prevencie civilizačných ochorení:

 

(34) 69 69 294

Príjem biol. materiálu

Denná prevádzka
PO - PI    7.00 - 15.30 hod.

Oznamy

Prerušená prevádzka reumatologickej ambulancie.

15.02.2021 - 31.12.2023 : Prerušenie prevádzky reumatologickej ambulancie platí od 15.2. 2021 na neurčito. Prípadnú zmenu verejnosti včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.