Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Organizačné pokyny

Každé laboratórne pracovisko má vypracovné individuálne organizačné pokyny:

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie

1. Prevádzkový režim 
2. Časová dostupnosť výsledkov vyšetrení
3. Zvoz biologického materiálu
4. Poskytovanie odberových skúmaviek pre vyšetrenia
5. Elektronická distribúcia výsledkov vyšetrení
6. Odberová miestnosť 

 

1. Prevádzkový režim 

 Laboratóriá oddelenia klinickej biochémie a hematológie fungujú v nepretržitej prevádzke.  

DENNÁ PREVÁDZKA

PRACOVNÉ DNI   7.00 - 15.30 hod.

Laboratóriá sú počas dennej prevádzky plne funkčné v celom spektre vyšetrení vrátane doplnkových služieb vo forme príjmu a zvozu biologického materiálu, možnosti odberu biologického materiálu priamo na oddelení a odborných a prevádzkových konzultácií.

POHOTOVOSTNÁ PREVÁDZKA

PRACOVNÉ DNI   15.30 - 7.00 hod.
SOBOTY, NEDELE 24 hod.

Spektrum vyšetrení je obmedzené na rutinné a statimové vyšetrenia potrebné pre hospitalizovaných pacientov a neodkladné stavy urgentného príjmu alebo ústavnej pohotovostnej služby. 

 

 

2. Časová dostupnosť výsledkov vyšetrení  

STATIMOVÉ VYŠETRENIA

Výsledky sú dostupné do 1 hod. od príjmu biologického materiálu v laboratóriu. Patria sem iba vyšetrenia, ktoré majú prednostnú prioritu na základe priameho ohrozenia života a zdravia pacienta v akútnom stave.

RUTINNÉ VYŠETRENIA

Výsledky sú dostupné v deň príjmu biologického materiálu, spravidla v priebehu niekoľkých hodín, čo sa vždy odvíja od aktuálnej vyťaženosti prevádzky laboratórií. Bezprostredne po dvojstupňovej validácii sú výsledky exportované objednávajúcemu lekárovi v elektronickej forme. 

 

HARMONOGRAM VYKONÁVANIA ŠPECIÁLNYCH VYŠETRENÍ

Niektoré špeciálne vyšetrenia sú vykonávané v pravidelných intervaloch iba raz alebo niekoľkokrát v týždni, v prípade statimu je potrebné telefonické nahlásenie a dohodnutie termínu vyšetrenia. Ide o nasledovné vyšetrenia (tab.):


DeňVyšetrenie
PONDELOK TSH, fT4, Kortizol
UTOROK PAPP-A
STREDA TSH, FT4, PSA, fPSA, HCG, AFP, TSTO, prenatálny skríning VVCH plodu
ŠTVRTOK iPTH, VitD, aTPO, aTG
PIATOK TSH, fT4, fT3, Homocysteín, CIK 
 

 3. Zvoz biologického materiálu

Dopravná zdravotná služba FNsP Skalica zabezpečuje všetkým spolupracujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bezplatnú službu zberu a zvozu biologického materiálu do laboratórií, a to v celom regióne mesta a okresu Skalica. Transport je zabezpečený v pravidelných intervaloch v zmysle dohodnutého harmonogramu. Vzorky sú prepravované v špeciálnych transportných boxoch pri predpísanej teplote podľa druhu biologického materiálu za dodržania štandardných podmienok predanalytickej fázy vyšetrení, čo je nevyhnutným predpokladom správnych a kvalitných výsledkov.

 

4. Poskytovanie odberových skúmaviek pre vyšetrenia

Odberové skúmavky pre všetky vyšetrenia realizované v našich laboratóriách sú poskytované bezplatne.

 

5. Elektronická distribúcia výsledkov vyšetrení

Pre účely doručovania výsledkov v elektronickej podobe lekárom externých ambulancií je dostupná aplikácia WEBLIMS. Lekár indikujúci a objednávajúci vyšetrenia má prístup k databáze všetkých výsledkov svojho pacienta, ktoré boli v jeho histórii realizované v našich laboratóriách. 

 

6. Odberová miestnosť 

V prípade potreby je možnosť odberov biologického materiálu kvalifikovanou zdravotnou sestrou priamo na oddelení klinickej biochémie a hematológie (OKBH). Odberová miestnosť  je situovaná na úseku príjmu biologického materiálu v priestoroch OKBH.

 

 

 

Oddelenie klinickej mikrobiológie

1. Pokyny k odberu
2. Harmonogram vyšetrení
3. Zber a zvoz materiálu
4. Príjem materiálu
5. Výsledky

 

 

1. Pokyny k odberu

LABORATÓRNA PRÍRUČKA (pdf)

 

2. Harmonogram vyšetrení

Harmongram sérologických vyšetrení.pdf

 

3. Zber a zvoz materiálu

Zvoz materiálu zo spádovej oblasti nemocnice zabezpečuje nemocnica vlastným vozidlom. Materiál sa odovzdáva do príjmového okienka priamo pracovníčkam laboratória.

 

4. Príjem materiálu

PO - PI: od 7.00 do 14.00 hod., soboty a vybrané sviatky: od 8.00 do 12.00 hod.
V prípade nutnosti je po telefonickom dohovore príjem materiálu možný do 15.00 hod.

Nepretržitá dostupnosť mikrobiologických vyšetrení je zabezpečená pohotovostnou službou na telefóne. Lekári môžu kontaktovať pracovníkov OKM v pohotvosti pre potreby neodkladných vyšetrení akútnych stavov nemocnice.

 

5. Výsledky

Výsledky bakteriologických vyšetrení doručíme lekárovi zvyčajne do 48 hodín, výsledky sérologických vyšetrení do 14 dní. Lekári majú možnosť okamžitého internetového prístupu k ukončeným výsledkom v elektronickej forme. Distribúciu výsledkov na zdravotnícke pracoviská zabezpečuje zberová pracovníčka a vozidlo FNsP Skalica. Telefonicky podávame informácie o výsledkoch len zdravotníckemu personálu.

 

 

Patologicko-anatomické oddelenie

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.