Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Poplatky, ceny

Za zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia pacient (poistenec ZP s platným poistením) neplatí. Rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje zákon č. 577/2004 Z. z. v platnom znení. 

Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, má právo len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (v súlade so Zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

POISTENEC PLATÍ:

 • zákonom stanovené poplatky za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (výška úhrady je stanovená Nariadením vlády SR č.722/2004 Z. z. a  zákonom č.577/2004 Z. z.)

  - vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe
  - poplatok za prepravu dopravnou zdravotnou službou
  - pobyt sprievodcu pacienta

 • ako samoplatca za zdravotné výkony poskytované osobám s platným zdravotným poistením 

  - ak sú poskytované nad rámec verejného zdravotného poistenia (nadlimitné výkony) na žiadosť osoby,
  - bez indikácie lekára na žiadosť osoby (napr. rehabilitačné služby).

 • ako samoplatca za zdravotné výkony poskytované osobám bez platného zdravotného poistenia na žiadosť osoby 

  Ide napríklad o starostlivosť poskytnutú cudzincom bez EU preukazu poistenia, ktorá nie je považovaná za neodkladnú. 

 • ako samoplatca za nadštandardné služby nehradené z verejného zdravotného poistenia (administratívne, stravovacie, ubytovacie, reklamné a iné služby viac menej komerčného rázu)

  Zväčša sa jedná o rôzne služby zdravotníckeho (epidurálna analgézia) i nezdravotníckeho (príprava na pôrod) charakteru, ktorých neposkytnutie nezníži kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ani pacienta neohrozí, ale môže najmä uľahčiť a zjednodušiť jeho liečbu či pobyt v zdravotníckom zariadení.

 

Poistenec s EU preukazom 

Pacienti poistení v zahraničí v rámci štátov EÚ sú povinní preukázať sa európskou kartou poistenia (EU preukaz poistenca), platnou v čase ošetrenia alebo hospitalizácie. EU preukaz môže byť nahradený aj náhradným certifikátom vystaveným na obdobie poskytnutia zdravotného výkonu. Takýto pacienti uhrádzajú všetku zdravotnú starostlivosť (ZS) s výnimkou neodkladnej ZS. EU preukaz ani náhradný certifikát sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť, pre ktorú pacient zámerne vycestoval do SR.

V prípadoch ambulantného vyšetrenia bez platného EU preukazu je požadovaná úhrada v plnej sume poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Pacient zaplatí požadovanú sumu a  faktúru si môže dať v krajine poistenia refundovať. 

 

 Úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť sú v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako aj platnými cenovými opatreniami MF SR a MZ SR.  

Poplatok za ošetrenie na pohotovosti

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre akútne stavy. Za akútny stav je považovaná každá náhla zmena stavu, kedy je ohrozená niektorá zo základných životných funkcií. 

Vyšetreniu na ÚPS obyvykle predchádza vyšetrenie lekárskou službou prvej pomoci (LSPP). Nejedná sa o to isté, ako sa mnohí domnievajú. LSPP  je určená pre vyšetrenia stavov, ktoré spadajú do pôsobnosti všeobecného lekára (praktický alebo po starom obvodný). Tento môže po zhodnotení stavu odooslať pacienta ako akútneho na špecializované pracovisko ÚPS do nemocnice.
LSPP v areáli nemocnice je prevádzkovaná firmou MEDILAN, s.r.o. a je situovaná v budove pri hlavnej bráne do nemocnice.

Ústavná pohotovostná služba je vykonávaná na nasledovných pracoviskách nemocnice:

 • Urgentný príjem
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 • Pediatrické oddelenie
 • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • Neurologické oddelenie
 

Za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe /spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby alebo Urgentného príjmu/ sa platí zákonný poplatok:

 • 2,00€   - ak bol pacient na ÚPS odoslaný bezprostredne po poskytnutí LSPP (Lekárskej služby prvej pomoci) /APS (Ambulantnej pohotovostnej služby)
 • 10,00€ - ak pacient navštívil ÚPS bez predchádzajúceho poskytnutia LSPP (Lekárskej služby prvej pomoci) /APS (Ambulantnej pohotovostnej služby)

 

Od poplatku v ÚPS je oslobodený pacient:

 • bezprostredne po úraze (toto neplatí ak úraz vznikol pod vplyvom alkoholu, drog alebo nesprávnym užitím liekov)
 • ak poskytovanie ÚPS trvalo viac ako 2 hodiny
 • ak bol pacient následne prijatý do ústavnej starostlivosti
 • maloleté dieťa na žiadosť sociálneho zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené
 • ak je pacient odoslaný na inú ÚPS v rámci nášho zariadenia 

Na pracovisku Urgentného príjmu sa poskytuje ústavná pohotovostná služba nepretržite. Na ostatných pracoviskách ústavnej pohotovostnej služby je poskytovaná v pracovné dni od 7.00 do 15.30 hod. a cez víkendy non-stop.    

Poplatok za prepravu dopravnou zdravotnou službou

Preprava pacienta dopravnou zdravotnou službou je až na legislatívou stanovené výnimky platenou službou. Pri poskytovaní dopravy je teda výška úhrady poistenca za 1 kilometer jazdy  stanovená na 0,10 € za 1 km prepravy v zmysle Cenníka výkonov a služieb FNsP Skalica. Vodič sanitného vozidla po ukončení  prepravy vyberie platbu od pacienta a odovzdá mu doklad o platbe.
V zmysle zákona je preprava pacientov považovaná za službu súvisiacu s poskytovaním ZS a uskutočňuje v indikovaných prípadoch (poisťovňami stanovené kritériá).

Za prepravu sanitným vozidlom dopravnej zdravotnej služby poistenec neplatí  v prípade:

 • ak je zaradený do chronického dialyzačného programu,
 • ak je zaradený do transplantačného programu,
 • v prípade onkologickej a kardiochirurgickej liečby,
 • pri ťažkom zdravotnom postihnutí (ZŤP).
  ZŤP osoba je oslobodená od platby za prepravu len za predpokladu, že v Komplexnom posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má uvedené, že je odkázaná na individuálnu prepravu motorovým vozidlom.  

Poplatok za pobyt sprievodcu pacienta

V prípade, že si zdravotný stav pacienta vyžaduje prítomnosť blízkej osoby pri lôžku, platí sprievodná osoba zákonný poplatok 3,30 € na 1 deň pobytu (Zákon 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády 722/2004 v platnom znení). Strava sprievodcu pacienta je spoplatnená individuálne. /odkaz na sekciu o strave/.

Platby samoplatcu za výkony na žiadosť osoby

Nižšie uvádzané ceny sú za vybrané výkony a služby hradené vo FNsP Skalica. Výšku úhrady za ostatné spoplatnené výkony a služby vám poskytnú pracovníci na príslušných pracoviskách.

Poplatok za výber lekára

 • operatéra -  150 € 
 • pôrodníka - 180 €  
 • anestéziológa - 100 €      
 • k iným výkonom - 15 €

 

Tlmenie bolesti pri pôrode

 • Epidurálna analgézia - 150 €
 • Analgézia entonoxom (inhalácia rajského plynu) - 50 €    

 

Prítomnosť otca alebo inej blízkej osoby pri pôrode

 • vrátane účasti na prvotnom ošetrení novorodenca, zhotovenie fotografií - 30 €

Psychofyzická príprava na pôrod

 • 1 hodina (prednáška alebo cvičenie) - 5 €     

Účasť otca dieťaťa, príbuzného, partnera na edukácii matky v starostlivosti o novorodenca

 • dojčenie, kúpeľ, prebaľovanie, starostlivosť o kožu... - 15 €

Darčekový poukaz

 • na nákup fyziatricko-rehabilitačných služieb oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (masáže, zábaly a iné terapie) - 2-50 €

Nadštandardný pobyt na jednolôžkovej izbe

Jednolôžková izba má obvykle samostatné hygienické zariadenie a iné vybavenie (napr. TV, chladnička, varná kanvica), izby majú v ponuke všetky lôžkové oddelenia.        

 • 1. noc: 10 – 20 €
 • 2. a ďalšia noc: 5 – 15 €                                                                                               

Hosťovský pobyt (HP)

Služba HP zahŕňa ubytovanie, stravu a ošetrovateľskú starostlivosť o klienta zväčša po ukončení hospitalizácie alebo pobyt inej na pomoc druhého odkázanej osoby. HP je určený pre tých, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, ale oni sami alebo ich príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v nemocničnom zariadení. 

 

CENNÍK KOMERČNÝCH SLUŽIEB 

 

Cenník zahŕňa poplatky za:

 • - administratívne úkony
 • - stravovacie služby (strava sprievodcu osoby, inej osoby)
 • - služby na úseku dopravy (zapožičanie vozidla s posádkou a i.)
 • - služby centrálnej sterilizácie
 • - reklamné služby
 • - manipulácia a úprava teslesných pozostatkov

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

31.12.2018 : Z technických príčin neposkytujeme službu "Pripojenie na internet". Oznam platí na bližšie neurčenú dobu.


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. M. DRAGÚNOVÁ)

29.01.2018 - 31.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. M. MASKALÍK)

15.01.2018 - 27.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.