Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
 • Domov
 • Spokojnosť klienta nemocnice

Spokojnosť klienta nemocnice

Vážime si Vašu ochotu zveriť nám svoje dojmy a pocity, ktoré vznikajú v nadväznosti na pobyt alebo vyšetrenie v nemocnici. Spätná väzba od Vás - pacientov je pre nás dôležitým ukazovateľom kvality nami poskytovaných služieb. Očakávame a vítame všetky vaše podnety, ktoré môžu viesť k zlepšeniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Nemocnicou realizované ankety sú vždy zamerané na hodnotenie vybraného ukazovateľa spokojnosti. Sledovanými ukazovateľmi sú najmä spokojnosť s prístupom personálu, informovanosť o liečbe, režime a službách pracovísk. 

Najmä pochvaly a kladné hodnotenia starostlivosti sú pre našich pracovníkov zadosťučinením a veľkou motiváciou v každennej namáhavej práci.
Najvhodnejším spôsobom ako prejaviť svoju spokojnosť je pre nás písomné poďakovanie, lebo toto môžeme postúpiť konkrétnemu pracovisku alebo osobe.

  

 

POCHVALA, POĎAKOVANIE, NÁVRH, PODNET

Vaše názory na starostlivosť a služby nemocnice sú pre nás cenným zdrojom informácií. Chcete nám vyjadriť pochvalu, dať podnet k zamysleniu, návrh alebo sa poďakovať? Zvoľte niektorý z nasledujúcich spôsobov:

 • ústne - na sekretariáte riaditeľa (budova administratívy, 2.poschodie, č. dv. 8),
 • písomne - spísané podnety možno doručiť:
  - osobne na sekretariát riaditeľa (pavilón B, 2.poschodie, dvere č. 13)
  - zaslaním na poštovú adresu uvedenú v kontaktoch
  - elektronicky na sekretariat@nspskalica.sk
 • telefonicky na číslo telefónu 034 66 44 933

 

ZVEREJNENÉ POCHVALY A POĎAKOVANIA OD NAŠICH PACIENTOV

Vaše hodnotenia a pochvaly, ktoré od vás získavame v náväznosti na návštevu alebo pobyt v nemocnici, sú priebežne zverejňované v tejto sekcii v časovom slede podľa dátumu prijatia (v čele najaktuálnejšie). Nie všetky pochvaly a poďakovania sú prepísané v plnom rozsahu, u niektorých je obsah krátený, ale vždy s dôrazom na poskytnutie čo najvernejšej a objektívnej informácie. Veríme, že získané informácie vám pomôžu rozšíriť si obraz o službách a starostlivosti našej nemocnice. Snahou nemocnice je tiež poskytnúť zadosťučinenie zdravotníckym pracovníkom, ktorí svoju náročnú prácu berú ako zmysluplné poslanie a nachádzajú v nej duševné obohatenie. ĎAKUJEME. 

 

Neurologické oddelenie

 

Vážená pani riaditeľka,
vyslovujem srdečné a úprimné poďakovanie oddeleniu neurológie pod vedením MUDr. Vlastimila Serdaheliho. V dňoch 10.7. - 19.7.2017 som bola hospitalizovaná na prvom poschodí. Vďaku vyslovujem súčasne MUDr. Lisickej a ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Jakubovi Sedlákovi a kolektívu sestričiek. Ďakujem za príkladnú starostlivosť, veľmi ľudský prístup, ochotu a hlavne okamžité riešenie mojich zdravotných problémov. S takým pozitívnym prístupom som sa dlho nestretla, za čo patrí vďaka celému kolektívu za tak náročnú a zodpovednú prácu. Pozitívne hodnotenie dávam tiež za stravu, čo asi málokto hodnotí.
Ďakujem. 

pacientka neurologického oddelenia
21.7.2017 

 

 Urgentný príjem

 

Chcela by som veľmi pekne vyzvihnúť profesionálnu prácu zdravotnej sestry na oddelení urgentného príjmu p. Luciu Jankovičovú za jej profesionálny a tiež empatický prístup k pacientom a ochotu. Takýchto ľudí si je treba ozaj vážiť a ceniť, nakoĺko ich je málo. Veľmi ďakujeme za ochotný a profesionálny prístup. Spokojný pacient. Ešte raz veľká Vďaka.

pacientka Urgentného príjmu
03.04.2017

 

Otorinolaryngologické oddelenie (ORL)

 

Ďakujem všetkým sestričkám z ORL Skalica, pánovi primárovi MUDr. Martinovi Baraníkovi. Vďaka Vám všetkým sme mali príjemný pobyt, i keď  v nemocnici. Ešte raz ďakujem, boli ste super.

pacientka ORL
29.03.2017

 

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR)

 

Chcela by som vyjadriť poďakovanie Vašej lekárke na rehabilitácii MUDr. Natálii Schröderovej, ktorá ma v starostlivosti nášho anjelika. Ďakujeme za ochotu, s akou sa stretneme vždy, keď synček potrebuje predpis nejakej pomôcky, ktorá mu uľahčí jeho život. Pani doktorka je vždy milá, ústretová, nikdy nás neodmietla. Naposledy to bola rehabiltačná stolička, ktorú mu robia na mieru, takže týmto vyjadrujeme veľkú vďaku za jej prístup k pacientom, možno si ani neuvedomuje, ale veľmi priaznivo to vplýva na mnohých chorých a vytvára v ambulancii príjemnú atmosféru. Ďakujeme.

príbuzní pacienta FBLR ambulancie 
02.03.2017

 

Chirurgické oddelenie

 

Veľké ďakujem chcem vysloviť chirurgickému oddeleniu pri FNsP Skalica, menovite zástupcovi primára MUDr. J. Dragúňovi, vedúcej sestre Mgr. K. Dermekovej a celému zvyšnému personálu za profesionálny prístup a starostlivosť, ktorá mi bola posktnutá pri hospitalizácii pre podozrenie z otrasu mozgu. Ešte raz veľká vďaka za človečenstvo.

pacientka chirurgického oddelenia 
05.03.2017

 

Neurologické oddelenie

 

Vážena pani riaditeľka,

touto cestou by som Vám chcela poďakovať za riadenie nemocnice. Osobitná vďaka patrí MUDr. Dane Lisickej, ktorá sa spolu s praktickým lekárom príkladne stará o môj zdravotý stav od roku 2014.

pacientka neurologického oddelenia
28.02.2017

 

Neurologické oddelenie

 

Touto cestou by som chcel poďakovať personálu neurologického oddelenia za prvotriednu starostlivosť o môjho otca, ktorý bol hospitalizovaný po mozgovej príhode vo februári.

príbuzný pacienta neurologického oddelenia
27.02.2017

 

Ambulancia vnútorného lekárstva /urgentný príjem/

 

Už po druhý raz som mala zdravotné problémy, kedy som musela navštíviť pohotovosť v nočných hodinách. Po oba razy mal službu MUDr. Miroslav Červeň. Nesmierne oceňujem jeho hlavne ľudský prístup, ďalej nie len momentálne riešenie daného stavu ale aj odporučenie odborného vyšetrenia /pre zistenie príčiny ťažkostí/ a poskytnutie vysvetlenia ako a čo by som mala robiť, aby sa problémy do budúcnosti neopakovali.

Ja by som mu chcela veľmi pekne poďakovať, aby pocítili ocenenie jeho snahy, bol to správny výber primára interného oddelenia v Skalici. Srdečne mu ďakujem.

pacientka urgentného príjmu
19.02.2017

 

 

Ortopedické oddelenie

 

V januári som podstúpila operáciu kolena na ortopedickom oddelení, totálna endoprotéza kolena. Chcem vysloviť moje veľké ďakujem MUDr. Vidovičovi  za odborne prevedený zákrok a jeho profesionálny prístup k pacientom, ako aj za pooperačnú starostlivosť. Patrí mu môj veľký obdiv a uznanie, ešte raz vďaka pán doktor. Touto cestou sa chcem tiež poďakovať zdravotníckej asistentke, slečne Radke Roštárovej za jej obetavú pomoc a prístup k pacientom.

pacientka ortopedického oddelenia
03.02.2017

 

 

Gynekologicko-pôrodnícke (GYP) oddelenie

 

Vážená pani riaditeľka, bola som hospitalizovaná na gynekologickom oddelení vo FNsP Skalica, kde som sa podrobila operácii maternice. Počas môho pobytu a liečenia som sa ešte nestretla v zdravotníckom zariadení s takou ochotou, úctou a dobrosrdečnosťou, s akou som sa stretla na gynekologickom oddelení v Skalici pod vedením primára MUDr. Petra Budinského a vedúcou sestrou Mgr. Alenou Urbanovou.

Sú to ľudia, ktorí pre dobro a zdravie pacienta urobia maximum aj keď je to veľakrát nad rámec ich práce a času. Chcela by som vysoko oceniť ich odbornosť, pracovitosť, ľudskosť voči svojím pacientom a úprimne povedať, že môžete byť na ich prácu a svedomitosť právom hrdá. Chcem vysloviť veľké poďakovanie celému personálu gynekologického oddelenia FNsP Skalica, všetkým lekárom, sestrám, osobitne pánovi primárovi MUDr. Martinovi Donovalovi /externý pracovník, pozn. administrátora/, 

 

pani vrchnej Mgr. Alenke Urbanovej a najmä primárovi MUDr. Petrovi Budinskému za jeho odborný, profesionálny prístup a povzbudivé slová.

Je to človek s veľkým srdcom a úsmevom na tvári, plný pokory a dobroty, ktorý pracuje nepretržite 24 hodín denne a odovzdáva svojmu oddeleniu, ktoré vedie, kus svojho srdca. Počas mojej hospitalizácie som mala možnosť vidieť aspoň trošička, ako to funguje na takýchto oddeleniach. Môžem povedať a plne prehlásiť, že som bola v nemom úžase z ich práce, ktorú vykonávajú. Patrí im jedno veľké ĎAKUJEM. Pomáhať chorým a zachraňovať ľudské životy je Boží dar. Patrí im všetka moja úcta.

Tento ďakovný mail som sa rozhodla napísať z dôvodu toho, že nakoľko navštevujem často zdravotnícke zariadenia, málokedy sa stretávam s takýmto prístupom, či už profesionálnym alebo ľudským. Je to veľké pozitívum pre pacienta, keď sa pri hospitalizácii cíti príjemne a má psychickú podporu od lekárov a sestier. 

pacientka GYP oddelenia
02.02.2017

 

Ambulancia vnútorného lekárstva /urgentný príjem/

 

Chcela by som pochváliť pána primára Čereveňa za jeho profesiálny a empatický prístup a tiež sestričky na urgentnom príjme. Patrí im všetkým veľké poďakovanie.

pacientka urgentného príjmu
01.02.2017

 

Ortopedické oddelenie, FBLR, OAIM

 

Bola som operovaná vo FNsP Skalica na Ortopedickom oddelení - totálna výmena kolenného kĺbu. Následne po prepustení som absolvovala rehabilitačnú liečbu na rehabilitačnom oddelení (FBLR). Pred operáciou som absolvovala sériu vyšetrení s ukončením na OAIM (odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny).

Chcela by som vysloviť pochvalu oddeleniu OAIM za veľmi príjemný prístup a záujem o pacienta, ďalej veľká pochvala patrí ortopedickému oddeleniu - lekárom a veľmi milým a ochotným zdravotným sestrám a v neposlednom rade FBLR oddeleniu za vzornú starostlivosť a zájem vždy usmievavých rehabilitačných sestier.

pacientka orotpedického oddelenia
16.01.2017

 

Oddelenie vnútorného lekárstva (OVL)

 

Vážená pani riaditeľka, dovoľte mi touto cestou úprimne a vďačne poďakovať za starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá zo strany lekárov, sestier i ostatného personálu počas mojej hospitalizácie na OVL.

Vaši zamestnanci od porvého kontaktu so mnou ako pacientom, najskôr na Urgentnom príjme a neskôr na oddelení, preukázali veľkú mieru odbornosti, ale i ľudskosti a osobného zájmu o riešenie mojich ťažkostí a poskytnutie účinnej liečby. Vďaka včasnej diagnostike a liečebným postupom sa môj zdravotný stav zlepšil a predišlo sa tak vážnejším komplikáciám.

V našej spoločnosti sa viac poukazuje na nedostatky a negatíva v zdravotníctve a zabúda sa na ocenenie každodennej namáhavej, ale zaslúžnej práce zdravotníckeho personálu, ktorý si okrem plnenia svojich povinností vyplývajúcich z pracovného zaradenia nájde čas na úsmev, milé a povzbudivé slová, ktorými uteší chorých a dá im tak silu zvládnuť ťažké chvíle.
Dobrú nemocnicu nerobia moderné a pekné budovy, ale obetaví lekári so záujmom o pacienta. Je dobré, že skalická nemocnica prešla rozsiahlou rekonštrukciou, kľúčoví však zostávajú ľudia, ktorí sa venujú pacientom. Teší ma, že pri mojom neplánovanom pobyte v nemocnici som sa stretla s týmito obetavými ľuďmi.

pacientka odd. vnútorného lekárstva
16.01.2017

 

Gynekologicko-pôrodnícke (GYP) a neonatologické (novorodenecké) oddelenie

 

Takouto neoficiálnou cestou by som chcela pochváliť celý personál pôrodníckeho aj novorodeneckého oddelenia. Menovite by som chcela poďakovať pani sestričke Stanislave z pôrodníckeho oddelenia (viac o nej neviem, iba krstné meno). Ďalej ďakujem za starostlivosť pani doktorke Bartoškovej a pani doktorke Roshko. Okrem týchto konkrétnych ľudí patrí môj obdiv každej jednej pani sestričke z týchto dvoch oddelení. Ich obetavá práca a ľudský prístup sú tou najlepšou vizitkou pre skalickú nemocnicu. Pre mňa je pôrodnica v Skalici na veľmi vysokej úrovni po všetkých stránkach, ale najmä vďaka ľuďom, ktorí v nej pracujú.

pacientka GYP oddelenia
09.01.2017

 

Ortopedické oddelenie

 

Chcela by som poďakovať za predoperačnú, pooperačnú starostlivosť celému ortopedickému oddeleniu Vašej nemocnice. Moja vďaka patrí všetkým lekárom oddelenia, hlavne MUDr. Danielovi Vidovičovi za profesionálny a ľudský prístup a všetkým sestrám a nižšiemu zdravotníckemu personálu, ktorí svoju prácu vykonávajú vysoko odborne a empaticky. Svojou prácou šíria dobré meno Vašej nemocnice.

pacientka ortopedického oddelenia
09.01.2017

 

 

NESPOKOJNOSŤ, PRIPOMIENKY, SŤAŽNOSTI

V prípade nespokojnosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vhodné obrátiť sa čo najskôr na vedúceho pracovníka príslušného pracoviska (primár, vedúca sestra) s cieľom operatívne záležitosť prešetriť a doriešiť. Včasné upozornenie na stávajúci problém pomáha predchádzať nažiadúcim komplikáciám a nárastu nespokojnosti na oboch stranách.

Ak nedôjde k uspokojivému riešeniu, môžete sa obrátiť na vedenie nemocnice. 
„Podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z.  je sťažnosť podanie fyzickej osoby, ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou spoločnosti,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov.“

 • POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTI
  Sťažnosť možno podať písomne alebo ústne na sekretariáte výkonnej riaditeľky, poprípade elektronicky alebo faxom. V prípade elektronického a faxového podania je potrebné do piatich dní od podania potvrdiť sťažnosť vlastnoručným podpisom.
 • NÁLEŽITOSTI PODANIA SŤAŽNOSTÍ
  - musí v nej byť jednoznačne uvedené, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
  - musí obsahovať údaje o sťažovateľovi - meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
  - musí byť ručne podpísaná, čitateľná a zrozumiteľná

 

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

31.12.2018 : Z technických príčin neposkytujeme službu "Pripojenie na internet". Oznam platí na bližšie neurčenú dobu.


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. M. DRAGÚNOVÁ)

29.01.2018 - 31.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. M. MASKALÍK)

15.01.2018 - 27.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.