Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
  • Domov
  • MaPa systém
  • Podmienky použitia systému MaPa a informácie o spracúvaní osobných údajov.

Podmienky použitia systému MaPa a informácie o spracúvaní osobných údajov.

Všeobecné podmienky prevádzkovania portálu : Manažment pacienta FNsP Skalica a informácie o spracúvaní osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ a Užívateľ portálu - Základné ustanovenia.

1.1. Prevádzkovateľ služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Koreszkova 7, 909 82 Skalica
IČO: 44444761
(ďalej len Prevádzkovateľ alebo FNsP) 

1.2. Užívateľ Portálu je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a vedome alebo nevedome navštívi portál, má záujem o služby a / alebo informácie, nachádzajúce sa na Portáli Prevádzkovateľa. Používateľ dobrovoľnou registráciou bez výhrad akceptuje všetky Všeobecné podmienky prevádzkovania portálu: mapa.nspskalica.sk (ďalej len VPP) a zaväzuje sa ich dodržiavať bez akýkoľvek výhrad. ( Ďalej len Používateľ. )

1.3 Používateľ portálu nemusí byť súčasne pacientom. Pre účely týchto VPP je pacientom akákoľvek fyzická osoba, ktorej FNsP poskytuje alebo má poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Nie je však vylúčené, aby Používateľom Portálu a pacientom bola tá istá plnoletá osoba.

1.4. Internetový online portál: mapa.nspskalica.sk  
( Ďalej len Portál. )

2. Pravidlá Používania , Registrácia

2.1. Prístup do príslušných zón na Portáli a využívanie jeho informácií alebo služieb sú podmienené najmä úplným a bezvýhradným súhlasom so znením týchto VPP formou dobrovoľnej registrácie Používateľa s pravdivým a úplným vyplnením a odoslaním registračného formulára.

2.2. Používateľ si zaregistruje na Portáli svoje kontaktné údaje v rozsahu podľa bodu 2.3 tohto článku, z dôvodu adresného objednávania sa k ponúkaným službám.

2.3. Pri online registrácii na Portáli Používateľ poskytne o sebe aktuálne a pravdivé údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, potrebné na jeho registráciu podľa formulára, ktoré sa následne budú používať pri komunikácii s ním a pri objednávaní na služby. Údaje uvedené v registrácii je Používateľ povinný v prípade ich zmeny sám v čo najkratšom čase aktualizovať. Ak sa údaje uvádzané Používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne akákoľvek pochybnosť o ich pravdivosti, rovnako to platí aj v prípade nekorektného využívania Portálu zo strany Používateľa, má Prevádzkovateľ Portálu právo na okamžité zrušenie jeho registrácie a vymazanie údajov bez akejkoľvek výzvy a náhrady. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu či nepriamu škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v dôsledku používania Portálu, registrácie alebo zrušenia registrácie, ani z dôvodu nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených Používateľom.

2.4. Používateľ je oprávnený využívať služby Portálu iba pre svoju osobnú potrebu,  iba pre objednávanie svojej osoby na lekárske vyšetrenia, v prípade neplnoletej osoby alebo nespôsobilej na právne úkony môže použiť Portál jej zákonný zástupca alebo iná osoba oprávnená za Používateľa konať.

2.5. Všetky informácie na Portáli sú poskytované Používateľom bezplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné škody spôsobené Používateľovi používaním Portálu a taktiež ani v nasledovných prípadoch:

A/ nefunkčnosťou technológií, softvérov, alebo nedostupnosťou z dôvodu poškodenia softvéru  alebo hardvéru alebo treťou osobou,
B/ nefunkčnosťou, úplnou alebo čiastočnou nedostupnosťou služby,
C/ výpadkom konektivity alebo nedostupnosťou siete internet,
D/ v prípade výpadku elektrickej energie,
E/ akoukoľvek inou príčinou, alebo následkom používania služby,
F/ zásahom vyššej moci / živelná pohroma, krádež, útok na systém a podobne.

2.6. Používateľ je povinný uchovávať svoje prístupové meno a heslo do Portálu takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia alebo poskytnutia prístupového hesla úmyselného alebo z nedbanlivosti tretím osobám, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov ani služby.

2.7. Registrácia a užívanie Portálu je dobrovoľné a Používateľ má právo svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, alebo služby Portálu nevyužívať.

2.8. Používateľ má neobmedzený prístup k svojej registrácii a informáciám o svojich zadaných objednávkach, pokiaľ nezruší svoju registráciu na Portáli zaslaním písomnej žiadosti alebo osobne na pracovisku Klientskeho centra.

2.9. Každá vytvorená a použitá časenka je spoplatnená sumou 1,-€.

2.10. Naplánovanú časenku je možné bezplatne zrušiť alebo preregistrovať na iný termín do 7:00 hod. dňa, na ktorý je časenka naplánovaná.

2.11. Neskoršie zrušenie časenky už nie je možné a jej nevyužitie ja sankcionované sumou 10,- €.

2.12. Všetky úkony je možné vykonať prostredníctvom Portálu alebo Klientskeho centra FNsP.

3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Používateľa

3.1. Používateľ vyhlasuje, že v žiadnom prípade sa nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo akokoľvek inak klamlivo a nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou pri využívaní Portálu a využívať služby pod inou identitou.

3.2. Používateľ vyhlasuje a súhlasí, že pri využívaní Portálu bude striktne dodržiavať všetky platné všeobecno-záväzné právne predpisy platné v Slovenskej Republike.

3.3. Používateľ vyhlasuje, že nebude v žiadnom prípade využívať služby Portálu v rozpore so všeobecne zaužívanými zásadami morálky a etiky.

3.4. Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny výhražný, škodlivý, nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia Slovenskej Republiky, alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

3.5. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného vo VPP alebo porušením všeobecno-záväzných právnych predpisov platných v SR v súvislosti s použitím Portálu sa Používateľ vystavuje možnosti trestnoprávneho postihu.

3.6. Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľovi žiadnu komunikáciu, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý text alebo materiál, ktorý je súčasťou takejto komunikácie, ktorému napomohlo využívanie Portálu Prevádzkovateľa.

3.7. Používateľ súhlasí, že nebude žiadnym spôsobom vedome alebo nevedome inštalovať  alebo distribuovať súbory prostredníctvom Portálu, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný softvér alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača kohokoľvek alebo Portálu.

3.8. Používateľ nemôže zasahovať do sietí alebo narúšať siete spojené so službami Portálu

3.9. Používateľ nemôže používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nemôže pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálu, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tento Portál ponúka.

3.10. Používateľ nemôže vyvíjať žiadnu činnosť vedúcu k nezmyselnej, zbytočnej a neprimerane veľkej sieťovej alebo procesorovej záťaži na technológii Prevádzkovateľa.

3.11. Registráciou a prístupom k službe Používateľ vyjadruje svoj súhlas, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky pre prístup k službe ako sú: roboty, skripty, agenti alebo iné programové a automatizované prostriedky a to v žiadnom prípade.

3.12. Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup k službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod týchto VPP alebo ak vzniklo podozrenie porušenia týchto podmienok, a to bez akejkoľvek náhrady. Zrušenie prístupu je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

4. Ukončenie používania služby

4.1. Ukončenie služby Prevádzkovateľom: Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu okamžite z akýchkoľvek dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, predovšetkým pri porušení týchto VPP Portálu. Používateľ nemá žiadny právny nárok na registráciu na Portáli alebo jeho využívanie a o jeho registrácii alebo jej zrušení rozhoduje v plnej miere Prevádzkovateľ. Zrušenie registrácie je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

4.2. Ukončenie používania služby Používateľom: Používanie služby môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto VPP Portálu alebo ich neskoršej modifikácii, je povinný bezodkladne  ukončiť používanie služby a zrušiť svoju registráciu. Zároveň Užívateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie písomnou formou alebo osobnou návštevou v Klientskom centri FNsP Skalica, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a priezvisko) a dátum narodenia. Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší jeho registráciu. Pre overenie môže Prevádzkovateľ požadovať k nahliadnutiu identifikačný doklad platný v SR s fotografiou (OP, Pas).

5. Ustanovenia o Ochrane osobných údajov

5.1. Prostredníctvom Portálu získava Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb (Používateľov a pacientov) v rozsahu: meno a priezvisko Používateľa, dátum narodenia, emailová adresa, telefón. Počas spracúvania osobných údajov sú k údajom zadaným pri registrácií na Portáli postupne doplnené údaje vyplývajúce z používania Portálu, tvoriace profil Používateľa a to predovšetkým: prehľad rezervovaných / zrušených termínov vyšetrení vrátane informácií o ambulancii, ktorú si Používateľ vybral, pridelené kódy (kód Používateľa, kód termínu atď.)  a údaje o výške platby.

Účel spracovania: poskytovanie vyššie špecifikovaných služieb t.j. registrácie Používateľa na Portáli a následnej možnosti rezervácie termínu vyšetrenia pre Používateľa / pacienta vo vybranej ambulancii - uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ (vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov): Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: dpo@nspskalica.sk

Doba uchovávania: 2 roky po ukončení používania služby (podľa bodu 4.2.), jednotlivé termíny po dobu 2 rokov od ich uskutočnenia.


5.2. Prevádzkovateľ v súlade so stanoveným účelom spracúvania osobných údajov vyhlasuje, že zhromažďované a systematicky spracúvané osobné údaje nebudú ďalej: poskytované a sprístupňované tretím stranám alebo iným neoprávneným osobám, zverejňované, predmetom cezhraničného prenosu ani využívané za iným účelom ako vymedzujú ustanovenia týchto VPP. K uvedeným spracovateľským operáciám Prevádzkovateľ pristúpi len v prípade, že mu to bude ukladať osobitný zákon alebo sa bude domáhať svojich právom chránených záujmov.

5.3. Prevádzkovateľ používa pre spracovanie Sprostredkovateľa, a to firmu EHS s.r.o. s ktorou má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní.

5.3. Prevádzkovateľ Portálu sa zaväzuje získané osobné údaje chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom riadne poučených oprávnených osôb a na základe písomného poverenia aj prostredníctvom sprostredkovateľov.

5.4. Ak Používateľ nechá svoje osobné údaje voľne prístupné pre ostatných návštevníkov Portálu, nepovažuje sa to za porušenie ochrany osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa.

5.5. Prevádzkovateľ po zrušení registrácie bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu, zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

Práva dotknutej osoby, resp. jej zákonného zástupcu podľa Nariadenia EP a Rady 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“):

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa, alebo zrušením registrácie na Portáli. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov bude zrušená aj registrácia na Portáli;
  • dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, a to informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch, ak je to možné aj informácie o predpokladanej dobe uchovávania;
  • informácia o existencii automatického spracúvania;
  • dotknutá osoba má právo na ich opravu, t. j., aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ako aj na doplnenie poskytnutých osobných údajov;
  • dotknutá osoba má právo na vymazanie za podmienok podľa Nariadenia;
  • dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania za podmienok podľa Nariadenia, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

5.6. Používateľ zakliknutím políčka „Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté údaje o spracúvaní osobných údajov“ pri registrácii na Portáli potvrdzuje, že bol s týmito informáciami oboznámený a nemá voči nim námietky. V prípade, že dôjde k zmenám vo VPP a Používateľ s nimi nebude z pohľadu spracúvania osobných údajov súhlasiť, je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah a ukončiť svoje používanie portálu. Po ukončení zmluvného vzťahu je zrušenie registrácie a predbežne rezervovaných termínov vykonané s okamžitou platnosťou a je nevratné. Osobné údaje budú po ukončení zmluvného vzťahu a po vysporiadaní si vzájomných záväzkov a uplynutí archivačnej lehoty, z informačného systému Prevádzkovateľa bezodkladne zlikvidované.

 

6. Osobitné ustanovenia k rezervácii vyšetrenia prostredníctvom Portálu

6.1. Používateľ realizuje rezerváciu vyšetrenia vo FNsP Skalica prostredníctvom Portálu na základe elektronickej objednávky zverejnenej na Portáli. Objednávkou na Portáli  Používateľ objednáva seba ako pacienta alebo inú osobu ktorú zastupuje ako pacienta, na vyšetrenie do odbornej, špecializovanej ambulancie FNsP, nie ku konkrétnemu lekárovi. FNsP si vyhradzuje právo zmeniť lekára v ambulancii bez predošlého oznámenia. Pri vypĺňaní elektronickej objednávky uvedie Používateľ svoje telefónne číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia pacienta, ktorého na vyšetrenie objednáva. Portál umožní Používateľovi objednať na jednu ambulanciu len jeden termín vyšetrenia. Vytvorenie časeniek na viacero ambulancií je povolené.

6.2. Objednávka sa stáva platnou jej riadnym vyplnením (v súlade s ustanoveniami týchto VPP) a jej odoslaním prostredníctvom Portálu. Objednávka je platná do zvoleného termínu vyšetrenia, alebo do zrušenia objednávky Používateľom.

6.3. Potvrdenie objednávky obsahuje okrem údajov o termíne objednaného vyšetrenia tiež identifikačný kód, ktorý slúži pre účely zrušenia objednávky, ktoré môže Používateľ vykonať prostredníctvom Portálu.

6.4. Používateľ, ktorý ma rezervovaný termín vyšetrenia, je povinný sa dostaviť na vyšetrenie v čas, najneskôr 5 minút pred rezervovaným termínom do čakárne konkrétnej ambulancie i s potvrdením o platbe. V prípade, že objednaný pacient mešká na vyšetrenie, ambulancia pokračuje vo vyšetrovaní pacientov, či už ďalším v poradí alebo pacientom neobjednaným. Meškanie MHD alebo dopravná zápcha sú dennou realitou a nie sú ospravedlnením pre neskorý príchod. Aj pri maximálnom úsilí môže prísť k meškaniu vyšetrenia zo strany ambulancie z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta. Preto na čas strávený v ambulancii FNSP je potrebné mať časovú rezervu.

6.5. Rezervácia vyšetrenia sa vzťahuje len na konkrétnu odbornú ambulanciu, kde bolo vyšetrenie rezervované. V prípade potreby ďalších diagnostických prípadne liečebno-preventívnych postupov na iných pracoviskách/ambulanciách FNSP už termín garantovaný nie je.

6.6. FNSP si vyhradzuje právo určiť poradie pacientov. Pacienti vyžadujúci neodkladnú (akútnu) starostlivosť majú prednosť.

6.7. Pri prvej návšteve odbornej ambulancie je Používateľ povinný postupovať podľa platnej legislatívy:

a) priniesť si písomné odporúčanie od obvodného pediatra alebo špecialistu,
b) priniesť kópiu predošlých vyšetrení prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta od obvodného pediatra alebo špecialistu prípadne prepúšťaciu správu..


6.8. Každý pacient je povinný:
a) preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
b) riadiť sa pokynmi ambulancie.

7. Záverečné podmienky a ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Portáli. Zmena je platná a účinná a pre Používateľa záväzná dňom zverejnenia na internetovej stránke rezervacie.dfnsp.sk. Používateľ je povinný sa pravidelne sám oboznamovať so zmenami VPP. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto VPP Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

7.2. Prevádzkovateľ a Používateľ bez výhrad vyhlasujú, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania rezervacie.dfnsp.sk. a jeho služieb sa riadia aktuálnym znením VPP a ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecno-záväzných právnych predpisov platných na území SR.

7.3 Tieto VPP nadobúdajú platnosť dňa: 30.03.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje tieto VPP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Akákoľvek zmena alebo úpravy VPP je účinná vo vzťahu ku všetkým Používateľom zverejnením zmeny alebo úpravy VPP na internetovej stránke FNsP Skalica.

v Skalici dňa 20.03.2019

Prevádzkovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.