Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

PZS

Pracovná zdravotná služba (PZS) je odborná poradenská služba v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetky kategórie zamestnancov vyplýva zamestnávateľom z legislatívy. Tím PZS vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Do pôsobnosti pracovnej zdravotnej služby spadá aj hodnotenie rizikových faktorov, akými sú napríklad hluk, prach, ale aj psychická záťaž. 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

Vedúci tímu PZS:
MUDr. Silvia Skladanová

Verejný zdravotník (VZ): 
Mgr. Bohumila Drinková 
Mgr. Karina Tomíková

KONTAKT (VZ)

Mgr. Bohumila Drinková
(34) 69 69 317
pzs@nspskalica.sk

UMIESTNENIE (kancelária VZ)

budova administratívy FNsP Skalica (pavilón B),
1. poschodie, vľavo, č. dv. 11 

 

Oprávnenie, legislatíva

FNsP Skalica je na základe oprávnenia č. OPPL/8859/2014-Oj Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.12.2014 oprávnená vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1, 2, 3 alebo 4.

FNsP Skalica zabezpečuje vykonávanie preventívnych a ochranných služieb v rozsahu PZS, ustanovených  zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Možno by Vás zaujímalo o PZS:

Musí mať každý zamestnávateľ zriadenú pracovnú zdravotnú službu?

Povinnosť zabezpečovať zdravotný dohľad sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na to, či ide o právnické osoby alebo fyzické osoby. Zamestnávateľom sa pre tento účel rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.

Platia tieto povinnosti aj pre tzv. “dohodárov“?

Zamestnávateľ je povinný vykonávať zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu. Zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu sú okrem zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy (trvalý pracovný pomer) aj zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Je potrebné zriaďovať pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov vykonávajúcich nerizikové práce?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zdravotný dohľad pre všetkých svojich zamestnancov bez ohľadu na to, akú kategóriu prác vykonávajú (prvú, druhú, tretiu alebo štvrtú kategóriu prác). Zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov tak musí zabezpečovať každý zamestnávateľ, aj keď má len zamestnancov vykonávajúcich práce prvej alebo druhej kategórie (nerizikové práce), napríklad administratívnych pracovníkov alebo obslužný personál v predajni.

Akým spôsobom môže zamestnávateľ zabezpečovať zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov?

Zamestnávateľ (fyzická alebo právnická osoba) uzatvorí k predmetnému účelu zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie. Akú formu výkonu zdravotného dohľadu (PZS, resp. bezpečnostný technik) si zamestnávateľ zvolí, závisí od toho, či jeho zamestnanci vykonávajú len nerizikové, alebo aj rizikové práce.

Čo poskytuje pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi v praxi?

Pracovná zdravotná služba má širokú náplň činnosti v oblasti vykonávania zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov. Jednou z najdôležitejších činností pracovnej zdravotnej služby je hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zamestnancov pri práci. Ide o rôzne druhy meraní a hodnotení rizikových faktorov, akými sú napríklad hluk, prach, ale aj psychická záťaž. Legislatíva zaväzuje poskytovateľa PZS k stanoveniu rizikových faktorov minimálne raz za rok s následným vypracovaním posudku o riziku, na ktorý nadväzuje návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika. Okrem uvedeného pracovná zdravotná služba vypracúva   návrhy   na   zaradenie,  zmenu alebo vyradenie prác z jednotlivých kategórií, vykonáva lekárske preventívne prehliadky, vypracúva programy ochrany zdravia zamestnancov a podobne.

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

25.08.2017 - 31.12.2017 : Z technických príčin dočasne neposkytujeme službu "Pripojenie na internet".


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia pneumológie a ftizeológie (pľúcna, MUDr. R. Mihálová)

20.11.2017 : Amb. je mimo prevádzku.


Infektologická ambulancia (MUDr. A. HOTTMAROVÁ)

06.11.2017 - 24.11.2017 : Ambulancia je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.