Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

PZS

Pracovná zdravotná služba (PZS) je odborná poradenská služba v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov s ohľadom na mieru zdravotného rizika pri práci a to spoluprácou s pracovnou zdravotnou službou pri plnení konkrétnych povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi zo zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z. Táto povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje na zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva. 

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Do pôsobnosti pracovnej zdravotnej služby spadá aj hodnotenie rizikových faktorov, akými sú napríklad hluk, prach, ale aj psychická záťaž. 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

Vedúci tímu PZS:
MUDr. Silvia Skladanová

Verejný zdravotník (VZ): 
Mgr. Monika Fábiková

KONTAKT (VZ)

Mgr. Monika Fábiková
(34) 69 69 317
pzs@nspskalica.sk

UMIESTNENIE (kancelária VZ)

budova administratívy FNsP Skalica (pavilón B),
1. poschodie, vľavo, č. dv. 11 

 

Oprávnenie, legislatíva

FNsP Skalica je na základe oprávnenia č. OPPL/8859/2014-Oj Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.12.2014 oprávnená vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1, 2, 3 alebo 4.

FNsP Skalica zabezpečuje vykonávanie preventívnych a ochranných služieb v rozsahu PZS, ustanovených  zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 289/2017 Z. z.
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Posledná novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., ďalej len zákon) vyvolala určité dohady v tom, či musia zamestnávatelia aj naďalej zabezpečovať zdravotný dohľad pre všetky kategórie zamestnancov. Zásadná zmena nastala ale v oprávnení poskytovať činnosť pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre bezpečnostných technikov a vo frekvencii opakovaného posúdenia zdravotného rizika. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica (FNsP Skalica) umožňuje aj naďalej zamestnávateľom plnenie tejto legislatívnej požiadavky. Na otázky týkajúce sa problematiky zdravotného dohľadu pre zamestnancov a rizikách spojených so zanedbaním súvisiacej zákonnej povinnosti odpovedala V PRÍSPEVKU Mgr. Karina Tomíková.

Možno by Vás zaujímalo o PZS:

Aktualizácia údajov je vykonaná v nadväznosti na poslednú legislatívnu úpravu činnosti PZS zo dňa 1.12.2018.

Musí mať každý zamestnávateľ zriadenú pracovnú zdravotnú službu?

Povinnosť zabezpečovať primeraný zdravotný dohľad sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na to, či ide o právnické osoby alebo fyzické osoby. Zamestnávateľom sa pre tento účel rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.

Platia tieto povinnosti aj pre tzv. “dohodárov“?

Zamestnávateľ je povinný vykonávať primeraný zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a to s ohľadom na mieru zdravotného rizika pri práci. Zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu sú okrem zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy (trvalý pracovný pomer) aj zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Je potrebné zABEZPEČIŤ pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov vykonávajúcich nerizikové práce?

Zamestnávateľ je povinný v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zabezpečovať primeraný zdravotný dohľad a posúdenie zdravotného rizika, výsledkom ktorého je vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác, pre všetkých svojich zamestnancov s ohľadom na mieru zdravotného rizika pri práci.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do:

  • druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov 
  • tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok

Na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika (jednorazové posúdenie s revíziou len v prípade podstatnej zmeny pracovných podmienok).

Akým spôsobom môže zamestnávateľ zabezpečovať zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov?

Zamestnávateľ môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vlastnými zamestnancami (ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu) alebo dodávateľským spôsobom.

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú:

  • lekár s určenou špecializáciou, pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie,
  • samostatne verejný zdravotník, pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie,
  • zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby pod odborným vedením pracovného lekára, pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1., 2., 3. alebo 4. kategórie.

Zamestnávateľ nemôže zabezpečiť výkon pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou.

Čo poskytuje pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi v praxi?

Pracovná zdravotná služba má širokú náplň činnosti v oblasti vykonávania zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov. Jednou z najdôležitejších činností pracovnej zdravotnej služby je dohľad nad pracovnými podmienkami a hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zamestnancov pri práci. Ide o rôzne druhy meraní a hodnotení rizikových faktorov, akými sú napríklad hluk, prach, ale aj psychická záťaž. Legislatíva zaväzuje poskytovateľa PZS k hodnoteniu rizikových faktorov v určenej frekvencii podľa miery rizika s následným vypracovaním posudku o riziku s kategorizáciou prác, na ktorý nadväzuje návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika.

Okrem uvedeného pracovná zdravotná služba vykonáva poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci, vypracúva  návrhy   na   zaradenie,  zmenu alebo vyradenie prác z jednotlivých kategórií, vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok, vypracúva programy ochrany zdravia zamestnancov a podobne.

Oznamy

DARUJ KRV: Obmedzenia v odberových dňoch

27.01.2020 : Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE

20.01.2020 - 31.01.2020 : mamografické vyšetrenia sa až do odvolania nevykonávajú. Ďakujeme za pochopenie.


DETSKÉ NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE

01.11.2019 - 30.06.2020 : Od 01.11.2019 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia (prim. MUDr. Erika VÁVRIKOVÁ) v obmedzenom režime - UT, STR, ŠTV v čase 9.00 - 11.30 hod. Pre účely objednávania je vyhradený čas v UT, STR, ŠTV od 12.00 do 14.00 hod., t.č. je 034 69 69 241.Vybavení budú len vopred objednaní pacienti. Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. E. PRIHELOVÁ)

07.01.2020 - 31.01.2020 : Ambulancia pracuje v skrátenom režime prevádzky. Lekár ordinuje 4 dni v týždni - pondelok až štvrtok. Ďakujeme za pochopenie.


Pľúcna ambulancia (MUDr. R. MIHÁLOVÁ)

27.01.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.