Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Projekty

DOBROVOĽNÍK

 

Očakávame, že realizovaním tohto projektu sa podarí  do nemocnice vniesť viac ľudského kontaktu, čím sa posilní duševná pohoda pacienta. Tiež chceme smerovať postoj pacienta  k aktívnej spolupráci pri jeho uzdravovaní, poskytnúť pomoc pri preklenutí  náročných chvíľ v nemocnici, vyplniť voľný čas pacientovi čítaním, rozhovorom, modlením a inými aktivitami. 

Mgr. Silvia Kovaříčková
Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

 

Projekt Dobrovoľník v nemocnici bol spustený vo FNsP Skalica, a.s. v r. 2014 na oddeleniach neurológie, pediatrie a vnútorného lekárstva. 

V čom spočíva činnosť dobrovoľníka?

Dobrovoľník nezištne venuje svoj čas pacientovi. Sprevádza ho po areáli (park, bufet a i.), poskytuje mu sociálne poradenstvo, pomáha pacientovi adaptovať sa na cudzie (nemocničné) prostredie v novej situácii. Podlomené zdravie a samota často vyústia do psychickej nepohody. Vtedy sa môžu pridružiť  úzkostné stavy, objavujú sa depresie, smútok, strach z neznámeho prostredia, pocity izolácie, obmedzenia až stavy beznádeje. Prítomnosť iného človeka, ktorý sa zaujíma o nás v tejto neľahkej životnej situácii a snaží sa nás pochopiť, pomáha preklenúť ťažké chvíle v nemocnici a vyrovnať sa s odlúčením. Dobrovoľník pristupuje k pacientom v duchu tolerancie a znášanlivosti. Samozrejmosťou je dodržiavanie zásady mlčanlivosti.

Čo dobrovoľník nikdy nerobí?

Dobrovoľník v žiadnom prípade nezastupuje zdravotnícky personál. Hlavnou zásadou dobrovoľníckej služby je, že nesmie narušovať liečebný režim a organizáciu práce v nemocnici a  vhodne dopĺňa prácu odborného personálu tam, kde je to možné.

Kto môže byť dobrovoľníkom v nemocnici?

Pre výkon dobrovoľníckej činnosti nie sú rozhodujúce vek ani pohlavie. Za výhodu možno považovať prax na pozícii zdravotníckeho pracovníka, psychológa alebo pedagogické skúsenosti. Za určujúce ale považujeme skôr emocionálnu inteligenciu, vyrovnanosť a osobnostné vlastnosti. Prirodzená schopnosť vypočuť si druhých, komunikatívny, empatický, citlivý, ale asertívny prístup sú pre túto činnosť asi najpodstatnejšie. 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.