Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

Zdravie pre Záhorie n.o.

2%

Nezisková organizácia Zdravie pre Záhorie (ZpZ) bola založená v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov s cieľom podporovať najmä vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Predmetom činnosti organizácie je tiež ochrana zdravia, ľudských práv a základných slobôd, či výchova a rozvoj telesnej kultúry. 
Organizácia je od 6.12.2016 zaradená do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

SÍDLO:

Zdravie pre Záhorie n.o.
Koreszkova 7
909 82 Skalica

ČÍSLO ÚČTU ZPZ:

SK51 0200 0000 0037 4389 1151

Prijímateľ 2 % dane z príjmu

Nezisková organizácia Zdravie pre Záhorie je zaradená do centrálneho registra príjmateľov podielu zaplatenej dane na základe osvedčenia (vydaného 8.11.2017) o vyhlásení o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017. 

Vaše 2 % z daní pomôžu nemocnici zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Poukázaný podiel dane z príjmu za rok 2017
bude použitý na financovanie vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov - formou materiálnej a organizačnej podpory pri realizácii vzdelávacích aktivít. V pláne na rok 2018 sú Kleiblove lekárske dni /1.2.2018/, Skalický deň sestier/29.5.2018/, semináre nemocničných pracovísk a workshop pre vedúcich pracovníkov /16.3.2018/. 

Pri poskytovaní časti dane organizácii Zdravie pre Záhorie treba dodržať nasledovný postup:

Fyzická osoba - ZAMESTNANEC

Fyzické osoby - zamestnanci požiadajú svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 15. februára 2018. Zároveň požiadajú o vystavenie "Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti", ktoré vystaví mzdové oddelenie až po ročnom zúčtovaní, najneskôr do 16. apríla 2018.

Vo "Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane" (2% alebo 3%) z príjmov fyzickej osoby podľa predtlače zamestnanci riadne vyplnia osobné údaje (údaje o daňovníkovi) a doplnia sumy z "Potvrdenia o zaplatení dane". Oba (prípadne *tri) formuláre odovzdajú príslušnému Daňovému úradu do 30. apríla 2018.

*FYzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť najmenej  40 hodín, poukazuje 3% zaplatenej dane. K vyhláseniu v tomto prípade priloží o tom písomné potvrdenie.

PRÁVNICkÉ OSOBY, SZČO, PRÍPADNE FYZICKÉ OSOBY PODÁVAJÚCE DAŇOVÉ PRIZNANIE 

SZČO, prípadne fyzické osoby podávajúce daňové priznanie poukážu podiel zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní v oddieli Vyhlásenie o poukázaní podielu dane najneskôr v termíne do 31. marca, v roku 2018 do 3. apríla.

Právnické osoby poukážu podiel zaplatenej dane v daňovom priznaní v oddieli Vyhlásenie o poukázaní podielu dane najneskôr v termíne do 31. marca, v roku 2018 do 3. apríla.

 

 

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.